Sökning: "skadebegränsning"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet skadebegränsning.

 1. 1. Skadebegränsning och lojalitetsreciprocitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Mattias Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt; allmän rättslära; lojalitetsplikt; skadebegränsning; lojalitetsreciprocitet; rättsekonomi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I svensk rätt finns bestämmelser om skadebegräsning 70 § köplagen. Att bedöma huruvida denna skadebegränsningsplikt ska gälla också utomobligatoriskt har genom åren vållat rättsvetenskapsmännen vissa bekymmer. Denna framställning har till syfte att undersöka och klargöra innebörden av skadebegränsningsplikten i svensk rätt. LÄS MER

 2. 2. Skadebegränsningsprincipen : – den skadelidandes skyldighet att begränsa sin skada

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Lev Maslyannikov; [2017]
  Nyckelord :tort law; damage mitigation; loss mitigation; duty to minimize damage; avoidable damage; avoidable loss; avoidable consequences doctrine; law and economy; legal economics; sales law; civil law; Learned Hand; calculus of negligence; contributory negligence; comparative negligence; breach of contract; strict liability; termination of employment; право деликтов; обязанность пострадавшего ограничивать ущерб; обязанность ограничивать убыток; риск ущерба; купля-продажа; нарушение условий договора; гражданское право; экономический анализ закона; шведское право; норвежское право; скандинавское право; skadeståndsrätt; skadebegränsning; begränsningsfall; begränsning av förlust; begränsning av skada; skadeförebyggande; förebyggande av skada; köprätt; civilrätt; rättsekonomi; Learned Hand; culpaformeln; medvållande; avtalsbrott; skaderisk; uppsägning av arbetstagare; strikt ansvar; miljöskada; norsk rätt; erstatningsrett; medvirkning; skadebegrensning; tapsbegrensning; begrensning av skade; begrensning av tap; skadeerstatningsloven § 5-1; skl. § 5-1; skaderisiko; rettsøkonomi; kjøpsrett; miljøskade; objektivt ansvar; svensk rett;

  Sammanfattning : Den skadeståndsrättsliga principen om den skadelidandes skyldighet att begränsa sin skada ärväl känd och vedertagen i svensk rätt. Principen åberopas ofta som invändning iskadeståndstvister av alla slag, och har därmed stor praktisk betydelse. LÄS MER

 3. 3. Avbrottsförsäkring och skadebegränsning – en undersökning av det försäkrade företagets plikt att agera för att begränsa verkningarna av ett avbrott

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Adam Söderberg; [2014]
  Nyckelord :försäkringsrätt; insurance law; duty to mitigate; räddningsplikt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Genom att teckna en avbrottsförsäkring kan ett företag skydda sig mot de inkomstförluster som riskerar att uppstå om verksamheten drabbas av ett avbrott. För att full försäkringsersättning ska utgå vid ett avbrott fordras emellertid att det försäkrade företaget inte, i strid med 8 kap. LÄS MER

 4. 4. Om skyldigheten att begränsa skadan i köprätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ingrid Johnson; [2006]
  Nyckelord :Köprätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I svensk rätt gäller som en allmän avtalsrättslig princip, att en part som drabbats av ett avtalsbrott är skyldig att försöka begränsa den skada som avtalsbrottet medför, så att det skadestånd som den avtalsbrytande parten kan bli skyldig att betala inte blir större än vad situationen påkallar. Denna rättsprincip har fått uttryckligt lagstöd på köprättens område. LÄS MER