Sökning: "EU-rätt"

Visar resultat 1 - 5 av 628 uppsatser innehållade ordet EU-rätt.

 1. 1. När vi gräver guld i… en annan medlemsstat? - En analys av minoritetsskyddet för aktieägare vid implementeringen av EU:s direktiv om bolags rörlighet mellan medlemsstater

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Filip Aminoff; [2022-01-28]
  Nyckelord :Aktiebolagsrätt; Aktiebolagslag; Minoritetsaktieägare; Minoritetsskydd; EU-rätt; Etableringsfrihet; Gränsöverskridande ombildningar;

  Sammanfattning : EU-rättens grundläggande ändamål är att stimulera den fria rörligheten mellan medlemsstaterna. Den fria rörligheten omfattar bland annat rätten att fritt etablera sig inom gemenskapsområdet. Denna etableringsfrihet har emellertid ansetts begränsats av skillnader i medlemsstaternas bolagsrätt. LÄS MER

 2. 2. EU-kommissionens direktivförslag om tillräckliga minimilöner - En analys av förslagets rättsliga grund och möjliga effekt på den svenska arbetsmarknadsmodellen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Emma Sandkvist; [2022]
  Nyckelord :Law and Political Science; EU-rätt; Europeiska kommissionen; Direktivförslag; Minimilön; Rättslig grund; 153 FEUF; Direkt påverkan; Arbetsrätt; Svenska arbetsmarknadsmodellen; Kollektivavtal; Lönebildning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : EU-kommissionen har, som ett led i arbetet mot ett mer socialt Europa, presenterat ett förslag till direktiv avseende tillräckliga minimilöner tillåtandes en skälig levnadsstandard. Direktivförslaget hänvisar till EU:s befogenheter att införa åtgärder på området för arbetsvillkor. LÄS MER

 3. 3. EU:s konkurrensrättsliga reglering av app-butiker – En studie av Digital Market Act i relation till artikel 102 FEUF

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Oskar Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Digital Market Act; DMA; Article 102 TFEU; Artikel 102 FEUF; App Stores; App-butiker; Competition Law; Konkurrensrätt; Digital markets; Digitala marknader; Gatekeepers; Grindvakter; Core platform services; Centrala plattformstjänster; Abuse of a dominant position; Missbruk av dominerande ställning; EU law; EU-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : App-butiker påverkar ett helt spektrum av användare, allt från enskilda användare till giganter som Facebook och Amazon, vilket skapar ny problematik på EU:s inre marknad. Uppsatsen behandlar relationen mellan den föreslagna DMA och artikel 102 FEUF, med ett särskilt fokus på app-butiker. LÄS MER

 4. 4. Nationella marknadsföringsbegränsningar : Ur ett EU-rättsligt perspektiv

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Emelina Schytzer; [2022]
  Nyckelord :Marknadsföringsrätt; EU-rätt; EU-domstolen; Marknadsföring; Fri rörlighet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Reglering av handel med kryptotillgångar - Hur väl tillgodoses investerar- och konsumentintressen enligt förslaget till MiCA-förordning?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Nivine Hassan; [2022]
  Nyckelord :Affärsjuridik; Handelsrätt; Kryptotillgångar; MiCA; EBA; ESMA; Reglering; Investerarintressen; Konsumentintressen; Investerarskydd; Business Law; EU-rätt; Business and Economics; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har möjliggjort nytt framförande av teknisk innovation. Den mest omtalade digitala ekonomiska tillgången är den så kallade kryptotillgången. Kryptotillgång innehar unika egenskaper, vilket medfört att de befintliga EU- regleringar inte omfattar kryptotillgången. LÄS MER