Sökning: "EU-rätt"

Visar resultat 1 - 5 av 496 uppsatser innehållade ordet EU-rätt.

 1. 1. En bild säger mer än tusen ord? – Avvägningen mellan upphovsrätt och yttrandefrihet i svensk rätt respektive EU-rätt.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sara Nordekvist; [2020]
  Nyckelord :Rättighetskonflikt; intressekonflikt; upphovsrätt; yttrandefrihet.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Generalklausulen mot skatteflykt i ATAD - ordalydelse, innebörd och förhållande till EU-domstolens praxis om rättfärdigande av nationella skatteflyktsåtgärder som vidtagits i syfte att motverka skatteflykt på den inre marknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Adina Harlacher; [2019]
  Nyckelord :Skatterätt; EU-rätt; EU-skatterätt; skatteflyktsdirektivet; ATAD; Anti Tax Avoidence Directive; artikel 6; generalklausul mot skatteflykt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sedan rådets direktiv (EU) 2016/1164 av den 12 juli 2016 om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt inverkar på den inre marknadens funktion (ATAD) trädde i kraft, står de nationella rättstillämparna i EU:s medlemsstater inför uppgiften att tolka sina skatteflyktsregler konformt med direktivet. I brist på vägledande praxis från EU-domstolen om hur direktivets minimikrav ska tolkas, har ATAD och formuleringen av dess bestämmelser gett upphov till nya EU-rättliga frågor kring vilka villkor som gäller för medlemstatera när de vidtar åtgärder i syfte att motverka skatteflykt på den inre marknaden. LÄS MER

 3. 3. Att avbryta en upphandling - en undersökning av skadeståndsansvar och sakligt godtagbara skäl vid avbrutna offentliga upphandlingar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Josefin Karlström; [2019]
  Nyckelord :Avtalsrätt; civilrätt; EU-rätt; konkurrensrätt; skadeståndsrätt; offentlig upphandling; culpa in contrahendo; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Offentlig upphandling är ett rättsområde som omfattar ungefär 680 miljarder kronor varje år. Upphandlingsrätten regleras av ett stort antal lagar, där LOU gäller för den klassiska sektorn. LOU reglerar avtalets ingående när en upphandlande myndighet ska köpa in exempelvis varor eller tjänster. LÄS MER

 4. 4. Sveriges skydd av livsmiljöer : En rättslig studie över Sveriges skydd av skogliga livsmiljöer,i ljuset av de krav som uppställs i EU:s art- och habitatdirektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emelie Hermansson; [2019]
  Nyckelord :Art- och habitatdirektivet; EU; EU-rätt; miljörätt; livsmiljöer; livsmiljöskydd; natura 2000;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Folket, riksdagen och Europeiska unionen - En analys av förarbetena inför Sveriges medlemskap i EU ur ett demokratiperspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Andreas Ferelius; [2019]
  Nyckelord :Konstitutionell rätt; EU-rätt; demokrati; statsrätt.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER