Sökning: "Migrationsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 139 uppsatser innehållade ordet Migrationsrätt.

 1. 1. Återkallat uppehållstillstånd på godtycklig grund? En utredning om rättssäkerheten vid återkallelse av permanent uppehållstillstånd när bosättningen anses upphörd

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonathan Farah; [2023-02-02]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; Migrationsrätt; Gynnande besluts negativa rättskraft; Rättssäkerhet; Formell rättssäkerhet; Materiell rättssäkerhet; Uppehållstillstånd; Permanent uppehållstillstånd; Återkallelse av permanent uppehållstillstånd; Återkallelseförbehåll;

  Sammanfattning : I uppsatsen diskuteras återkallelseförbehållet i 7 kap. 7 § utlänningslagen i förhållande till rättssäkerhet och gynnande besluts negativa rättskraft. Återkallelseförbehållet innebär att ett permanent uppehållstillstånd kan återkallas för en utlänning som inte längre är bosatt i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Skyddsgrunder för ensamkommande barn : - en rättsvetenskaplig analys

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Juridik

  Författare :Aleyna Yildiz Cirik; Hanin Tawfik; [2023]
  Nyckelord :unaccompanied children; the best interests of the child; the Convention on the Rights of the Child; protection criteria; refugee status; children’s rights; asylum seekers; asylum process for children; parental code; Aliens act; ECHR; human rights; age assessment; residence permit; Migration Board; Social Welfare Board; migration law. ; ensamkommande barn; barnets bästa; Barnkonventionen; skyddsgrunder; flyktingstatus; barns rättigheter; asylsökande; asylprocess för barn; föräldrabalken; utlänningslagen; EKMR; mänskliga rättigheter; åldersbedömning; uppehållstillstånd; Migrationsverket; Socialnämnden; migrationsrätt.;

  Sammanfattning : With the increase in unaccompanied children in 2015, it has become common to discuss the legal status of unaccompanied children. By the Swedish law persons under the age of 18 are considered to be minors and therefore have no ability to make decisions in personal matters with legally binding effects. LÄS MER

 3. 3. En rättssäker process? : Enskildas processuella rättigheter i kvalificerade säkerhetsärenden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sanna Forsberg; [2022]
  Nyckelord :lagen om särskild utlänningskontroll; utvisning; processuella rättigheter; kvalificerade säkerhetsärenden; migrationsrätt; europakonventionen; artikel 1 i protokoll 7; mänskliga rättigheter; nationell säkerhet; rätten att bli hörd;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Palestinska flyktingars särskilda flyktingsstatus - En studie av den moderna tolkningen av andra stycket i artikel 1 D i flyktingkonventionen ur ett EU-rättsligt perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Edvin Lundberg; [2022]
  Nyckelord :Folkrätt; EU-rätt; Migrationsrätt; Palestinska flyktingar; Flyktingkonventionen; UNRWA; Artikel 2 D; asylprocess; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Enligt flyktingkonventionen har inte alla flyktingar rätt till flyktingstatus. Palestinska flyktingar, som åtnjuter skydd eller bistånd från UNRWA, hör till de som exkluderas från konventionens tillämpningsområde. LÄS MER

 5. 5. Skäligt eller inte? Tredjelandsmedborgarens ställning på dagens arbetsmarknad - En granskning av samverkan mellan migrationsrätt och arbetssätt

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Emina Sefic; [2022]
  Nyckelord :Arbetstillstånd; migrationsrätt; arbetsrätt; tredjelandsmedborgare; skäliga arbetsvillkor; arbetskraftsexploatering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish labour market has over the years developed through minimal intervention from the government. The steady increase of granted work permits shows an increasing demand of foreign skills for all levels of education. Third-country nationals have the right to work in Sweden when a valid work permit has been granted. LÄS MER