Sökning: "barnkonventionen"

Visar resultat 1 - 5 av 808 uppsatser innehållade ordet barnkonventionen.

 1. 1. “Om man inte pratar om det kan man inte göra något åt det heller”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Anna Björkman; Sarah Börjesson; [2023-10-23]
  Nyckelord :Nätgrooming; fritidshem; kapabla väktare; digital kompetens; digital litteracitet; informellt lärande; formellt lärande; sociokulturellt perspektiv; barn som sociala aktörer;

  Sammanfattning : Internet är en viktig del i barns vardagliga liv där bibehållandet och skapandet av sociala relationer kan ses centralt. Genom internet och digitala verktyg finns det stora möjligheter till lärande, men det finns även risker som kan påverka barnens liv negativt. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares språkutvecklande arbete med flerspråkiga barn – En kvalitativ studie om förskollärares arbetssätt och uppfattningar om flerspråkighet och modersmål i förskolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Kunthida Bunyang; Hanna Hofvander Andersson; [2023-10-19]
  Nyckelord :Modersmål; flerspråkighet; förskola; förskollärare;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie som grundar sig på intervjuer på förskollärares upplevelser kring arbetet med flerspråkiga barn och deras språkliga utveckling. Syftet med denna studie är att ta reda på hur förskollärare arbetar med flerspråkiga barn och deras modersmål, men även ta reda på vilka utmaningar och möjligheter med detta de ser med arbetet. LÄS MER

 3. 3. Barnkonventionen Inom Transportplaneringen. En jämförande studie över Trollhätte Kanal och Delprojekt Korsvägen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Amanda Svedberg; Fredrik Enthed; [2023-06-27]
  Nyckelord :Barnkonventionen; sjöfart; barnperspektiv; landbaserad transport; transportplanering; barns deltagande; convention on the rights of the child; shipping; child perspective; land-based transport; transport planning; children’s participtation; ;

  Sammanfattning : Barnkonventionen, infördes av FN 1989, är ett juridiskt bindande dokument och syftar till att skydda barns rättigheter. Sverige lagstadgade konventionen i svensk lagstiftning 2020, vilket innebär att samhälleliga beslut inte längre kan förbise barns rättigheter. LÄS MER

 4. 4. Delaktighet vid vård och behandling utifrån barns perspektiv : En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jonna Jarnestål; Stephanie Liberg; Julia Skönås; [2023]
  Nyckelord :Participation; Children s perspectives; Child-centered care; Hospitalized children; Delaktighet; Barns perspektiv; Barncentrerad vård; Barn på sjukhus;

  Sammanfattning : Barns rätt till delaktighet i sin vård och behandling framhålls av barnkonventionen, riktlinjer för hälso- sjukvåden och svensk lagstiftning. Delaktighet i vården har stor betydelse för barnens välbefinnande och hälsa då delaktighet bidrar till en känsla av kontroll som minskar oro och stress vilket också stärker barnets självkänsla i att kunna hantera andra stressfyllda händelser senare i livet. LÄS MER

 5. 5. "Det är aldrig till barns bästa att vara rädd" : En kvalitativ studie om familjerättens förhållningssätt till barnets bästa i umgängesutredningar där det återfinns våld

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Tova Lindberg; Hanna Jade Smith; [2023]
  Nyckelord :Domestic violence; Family Law; The Best Interests of the Child; The Children s Rights Conventions; Visitation; Barnets bästa; Barnkonventionen; familjerätten; umgänge; våld;

  Sammanfattning : The study’s purpose was to investigate how Family Law appraises the Children´s Rights Conventions principle "the best interests of the child" when assessing visitation in cases with domestic violence, moreover, how the approaches can impact the children. Four family law caseworkers were interviewed through a combined interview and vignette study. LÄS MER