Sökning: "barnkonventionen"

Visar resultat 1 - 5 av 659 uppsatser innehållade ordet barnkonventionen.

 1. 1. Rätten till skydd för hemmet - Om betydelsen av rättigheter i hyresförhållanden

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Viktoria Wnuk; [2022-02-09]
  Nyckelord :EKMR art. 8; Besittningsskydd; Hyresrätt; Rätten till skydd för privat- och familjeliv; Avhysning; Förlängningstvist; Barnkonventionen;

  Sammanfattning : Rätten till skydd för hemmet är en rättighet som kanske främst kan tänkas vara av betydelse i hyresrättsliga förhållanden, där hyresgästen normalt sett utgör den svagare parten till följd av äganderättens starka ställning i Sverige. En utveckling som uppmärksammats på senare tid är människors ökande medvetenhet kring rättigheter, vilket även kan skådas avseende just rätten till skydd för hemmet. LÄS MER

 2. 2. Presumtionsreglernas vara eller icke vara. En studie om de föräldraskapspsrättsliga presumtionsreglernas relevans i dagens samhälle med utgångspunkt i grunden för reglerna samt principen om barnets bästa

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Matilda Siling; [2022-02-04]
  Nyckelord :Rättsligt föräldraskap; Fastställande av rättsligt föräldraskap; Faderskap; Föräldraskap; Faderskapspresumtion; Föräldraskapspresumtion; Äktenskap; Sambo; Barnkonventionen; Barnets bästa; Biologisk förälder; Genetisk förälder; Social förälder;

  Sammanfattning : Ett barn som föds av kvinna som är gift med en man kommer direkt vid födseln få två rättsliga föräldrar. ”Pater est quem nuptiae demonstrant,” som i svensk rätt benämns som faderskapspresumtionen, härstammar från den romerska rätten och har varit gällande i svensk rätt i över 100 år. LÄS MER

 3. 3. Barnkonventionen – en väg till ettförändrat handlingsutrymme? : En studie om socialsekreterares nyförvärvadehandlingsutrymme

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Claudia Svikovic; Alexandra Morand; [2022]
  Nyckelord :change; convention on the right of the child; decision; discretion; financial assistance; organization; profession; resource; social work; barnkonventionen; beslut; ekonomiskt bistånd; förändring; handlingsutrymme; organisation; profession; resurser; socialsekreterare;

  Sammanfattning : Föreliggande arbete kommer att behandla problemet barnfattigdom, vi kommer att belysa problemet genom att se på hur barnkonventionen format beslutsfattandet av ekonomiskt bistånd. Syftet med uppsatsen är titta på hur socialsekreterares handlingsutrymme har formats sedan barnkonventionen blivit svensk lag 1 januari 2020. LÄS MER

 4. 4. Barns inflytande i en vuxenstyrd utbildning : Förskollärares resonemang om sitt tolkningsföreträde i relation till Barnkonventionen artikel 12

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Helena Nortjé; Ida Sivertsson; [2022]
  Nyckelord :förskola; barnkonventionen; barns inflytande; demokrati;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att utveckla kunskap om förskollärares uppfattningar om hur barn bör ha inflytande i en utbildning som planeras och styrs av vuxna. Våra frågeställningar utgår från att vuxna alltid har tolkningsföreträde gentemot barnen i förskolan. LÄS MER

 5. 5. Var det bara för syns skull? : En implementeringsstudie om barnkonventionen som svensk lag

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Erik Orrell; Maja Janhans; [2022]
  Nyckelord :Barnkonventionen; implementering; socialtjänst;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att undersöka hur barnkonventionen implementerats i socialtjänstens verksamheter samt vilka faktorer som begränsat respektive underlättat implementeringen av konventionen. Data har samlats in genom semistrukturerade intervjuer och en surveyundersökning via e-post. LÄS MER