Sökning: "Förvaltningsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 467 uppsatser innehållade ordet Förvaltningsrätt.

 1. 1. Anställningsbeslut och anställningsavtal i staten - Konflikter i skärningspunkten mellan förvaltningsrätt och civilrätt.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Victoria Sjöbom; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Miljöhänsyn vid offentlig upphandling - En analys av reglernas förenlighet med dess ändamål

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jacob Olsson; [2020]
  Nyckelord :Miljöhänsyn; LOU; miljökrav; ändamål; EU; Förvaltningsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Offentlig upphandling är ett verktyg som har stor påverkan på marknaden på grund av dess stora köpkraft. EU vill använda den offentliga upphandlingen för att kunna uppnå en grön offentlig upphandling. EU antog 2010 en strategi som kallas för Europa 2020-strategin. Med den strategin bestämde sig EU för att uppnå vissa klimatmål. LÄS MER

 3. 3. Vems säkerhet? - Rättssäkerheten i kvalificerade säkerhetsärenden och dess förhållande till skyddet för rikets säkerhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Löfqvist; [2020]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; förvaltningsprocessrätt; migrationsrätt; kvalificerade säkerhetsärenden; rättssäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Säkerhetspolisen har idag möjlighet att enligt lag (1991:572) om särskild utlänningskontroll ansöka om utvisning av en utlänning som anses hota rikets säkerhet. Dessa ärenden kallas för kvalificerade säkerhetsärenden. LÄS MER

 4. 4. Hur tungt väger ett barns ord? : En kvalitativ studie om hur förvaltningsrätten tar barns berättelse i beaktande vid domslut rörande 2 § LVU

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Ivona Cota; Alize Högberg; [2020]
  Nyckelord :LVU; physical and mental abuse; administrative court; children s rights; perspective of the child; compulsory care; LVU; fysiskt- och psykiskt våld; förvaltningsrätt; barns rätt; barnperspektiv; tvångsomhändertagande;

  Sammanfattning : Abstract The law with special provisions on the care of young people (SFS 1990: 52) (LVU) regulates a possible way out for the social service to compulsorily act to protect children and young people who in different ways are disadvantaged. When an intervention is made in accordance with this law, high legal security requirements are set for each child in each unique case. LÄS MER

 5. 5. Den sociala konstruktionen av ålder i LVM-domar : Inkluderas alla personer med missbruksproblematik på lika villkor i den svenska tvångsvårdslagstiftningen?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sabina Carlsson; Amanda Nilsson; [2020]
  Nyckelord :LVM; LVM-domar; förvaltningsrätten; tvångsvård; missbruksproblematik; ålderism;

  Sammanfattning : I tidigare forskning framhålls att missbruksproblematik bland äldre personer ökar, samtidigt som de i låg utsträckning bereds vård för problematiken. Enligt svensk lag har socialtjänsten ansvaret för att individer som har missbruksproblematik ska få stöd för att bli fri sitt missbruk. LÄS MER