Sökning: "tolka"

Visar resultat 1 - 5 av 3912 uppsatser innehållade ordet tolka.

 1. 1. Att bemöta en andlig kris inom en professionell kontext. - ett Mad studies perspektiv på medikaliseringen av transpersonella erfarenheter.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Savannah Rosén; [2023-11-29]
  Nyckelord :Andlig kris; spiritual emergency; spiritual emergence; mystika erfarenheter; transcendens; psykedelisk terapi; kris; psykos; socialt arbete; multi-disciplinärt; psykoterapi; mad studie; trauma; posttraumatisk växt;

  Sammanfattning : Inledning: Inom det biomedicinska och sekulära paradigmet så tolkas gränsöverskridande tillstånd som patologi. Det som personer själva anser vara andliga erfarenheter blir diagnostiserade som psykos eller hallucinationer. LÄS MER

 2. 2. Att bli använd och vara användbar - tolkars upplevelser av att tolka psykologsamtal om svåra händelser

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Klara Bodebeck; Isabella Hübinette; [2023-11-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att i en svensk kontext undersöka och försöka förstå tolkars upplevelser av att tolka för personer som i psykologsamtal berättar om mycket svåra händelser, samt tolkars eventuella behov av stöd i relation till sådana uppdrag. En tematisk analys av intervjuer med nio auktoriserade tolkar resulterade i fyra huvudteman med tillhörande underteman. LÄS MER

 3. 3. ”Där kan de känna att de lyckas.”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Katarina Arvidsson; Joel Bjurbo; [2023-10-26]
  Nyckelord :ADHD; Fritidshem; Specialpedagogik; NPF; Neuropsykiatriska funktionshinder.;

  Sammanfattning : Syftet med vår undersökning är att öka kunskapen om hur man i fritidshemmen anpassar verksamheten för elever med ADHD, samt undersöka hur man inom olika yrkeskategorier inom skolan ser på specialpedagogiskt arbete i fritidshemmet. För att uppfylla syftet kommer vi att utföra kvalitativa intervjuer med lärare i fritidshem, speciallärare och rektor. LÄS MER

 4. 4. Vadå fysisk aktivitet, de springer ju och leker varje dag.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Laila Holm; Jimmy Winberg; [2023-10-26]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Hälsa; Fritidshem;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att ta reda på hur grundlärare i fritidshem uppfattar den fysiska aktiviteten på fritidshemmen och vilka hälsoaspekter som kommer till uttryck i tal om fysisk aktivitet hos lärare i fritidshem. I vår studie har vi använt oss av kvalitativa metoder, intervjuerna har spelats in och senare färgkodas. LÄS MER

 5. 5. Att skapa en plats för återhämtning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Olof Öhrn; Linnéa Berntsson; [2023-10-24]
  Nyckelord :vila; rekreation; fritidshem; styrning; planering; barns behov;

  Sammanfattning : Examensarbetets syfte är att undersöka hur man arbetar för att erbjuda vila och rekreation i fritidshemmet. För att ta reda på det har vi studerat hur arbetet ser ut i planeringsfasen, i utformningen av verksamheten och i arbetet med eleverna. Vi har utgått från en kvalitativ metod i form av intervjuer med lärare i fritidshem. LÄS MER