”Den utmaning som jag ser är att inte glömma bort de flerspråkiga barnen”. En kvalitativ forskningsstudie om förskollärares uppfattningar om flerspråkighet

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Sammanfattning: Avsikten med följande studie är att genom intervjuer ta reda på förskollärares uppfattningar om flerspråkighet i förskolans verksamhet. Syftet är att ta reda på om alla barn har samma förutsättningar att utveckla sitt modersmål då granskningar har visat att arbetet med flerspråkighet behöver förbättras. I enlighet med förskolans läroplan och skollagen ska alla barn med ett annat modersmål än svenska få möjlighet att utveckla det svenska språket såväl som sitt modersmål (Skolverket, 2018, SFS 2010:800). Studien utgår ifrån tre frågeställningar: 1. Hur anser förskollärarna att de arbetar för att främja en flerspråkig undervisning? 2. Vilka utmaningar kan bli synliga i arbetet med flerspråkiga barn i förskolans verksamhet enligt förskollärarna? Samt 3. Hur kan förskollärarnas arbete med flerspråkighet skilja sig åt på olika förskolor inom samma kommun? Vi har intervjuat sex förskollärare från olika förskolor inom samma kommun. Förskollärarna har en varierad erfarenhet i arbetet med flerspråkighet. Studien tar utgångspunkt i en fenomenografisk ansats som används för att tolka förskollärarnas uppfattningar. De centrala begreppen förhållningssätt, strategier och utmaningar används för att skriva fram studiens resultat. Vidare problematiseras resultatet med hjälp av tidigare forskning i diskussionsdelen och utmynnar i en slutsats där det framkommer att arbetet med flerspråkighet skiljer sig åt avsevärt. Vi kunde urskilja ett samband mellan antal barn med annat modersmål än svenska och i vilken mån förskollärarna uttryckte att de arbetade med flerspråkighet. Det resultat som framkommit i studien synliggör ojämlika förutsättningar i utvecklingen av flerspråkiga barns modersmål.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)