Sökning: "sveriges resurser"

Visar resultat 1 - 5 av 421 uppsatser innehållade orden sveriges resurser.

 1. 1. NÄRVARONS MILJÖPOLITIK En kvantitativ studie om sambandet mellan andelen kvinnor i kommunfullmäktige och kommunens miljöarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alicia Näslin; [2022-02-08]
  Nyckelord :Närvarons politik; Representation; Kommunalt miljöarbete; Kvinnointresse; Miljöpolicy;

  Sammanfattning : Sveriges kommuner har kommit olika långt i sitt miljöarbete, vilket kan ses som problematiskt då en stor del av miljöarbetet kräver lokala lösningar. I denna studie applicerar jag närvarons politik på en kommunal nivå för att analysera om andelen kvinnor påverkar det kommunala arbetet med miljön. LÄS MER

 2. 2. En tillgång, en belastning, och ett ansvar. : en foucauldiansk diskursanalys om hur människor på flykt har konstruerats i svensk massmedia

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Dennis Mihaljevic; [2022]
  Nyckelord :asyl; flykting; diskurs; foucauldiansk diskursanalys; subjektsposition; kategorisering; metafor.;

  Sammanfattning : Denna uppsats strävar efter att undersöka hur människor på flykt konstrueras i svensk massmedia samt vilka beståndsdelar utsagorna bygger på. Detta görs med hjälp av en foucauldiansk diskursanalys och tre analytiska begrepp som består av kategorisering, metaforer och subjektspositioner. LÄS MER

 3. 3. Hållbart skogsbruk i Gävleborgs län : Enskilda skogsägares attityder till skydd av skog

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Miljövetenskap

  Författare :Sophia Flybring; Fredrik Skrealid; [2022]
  Nyckelord :Frihet under ansvar; Frivilliga avsättningar; Skyddad skog; Hållbart skogsbruk; Sveriges miljömål;

  Sammanfattning : Skogen är en mångfacetterad resurs och är nödvändig i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Den agerar kolsänka och producerar träd vilket ses som en förnyelsebar resurs. Intresset för förnyelsebara resurser ökar vilket medför att allt fler tarskogen i anspråk. LÄS MER

 4. 4. Vilda kulturväxtsläktingar : för framtidens föda

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Biologi

  Författare :Linnea Druid; David Thiele; [2022]
  Nyckelord :biology teaching; conservation; crop wild relatives; Europe; ex situ; in situ; strategies; Sweden; bevarandearbete; biologiundervisning; Europa; ex situ; in situ; kulturväxtsläktingar; strategier; Sverige;

  Sammanfattning : Jordbruket står inför många utmaningar. Grödorna behöver bland annat anpassas till ett förändrat klimat. Här är grödornas vilda släktingar, kulturväxtsläktingar viktiga, då de bär på stor genetisk variation. LÄS MER

 5. 5. Genbanksmaterial av ärt och åkerböna : en inventering av tillgängliga växtgenetiska resurser för förädling för svenska förhållanden

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Plant Breeding (from 130101)

  Författare :Linnea Svensson; [2022]
  Nyckelord :Pisum sativum; Vicia faba; växtgenetiska resurser; genbanker; växtförädling; svenska förhållanden; inhemskt producerat protein;

  Sammanfattning : För att kunna trygga livsmedelsförsörjningen i världen krävs grödor som är anpassade för odling i olika klimatregioner. Genom växtförädling kan nya sorter av grödor, som är bättre anpassade, tas fram. LÄS MER