Sökning: "Jennie Edström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jennie Edström.

  1. 1. Faktorer som påverkar bemanning på RiB-stationer : En studie av vilka faktorer som påverkar beredskapsgruppers storlek samt en undersökning av Jämtlands RiB-bemanning

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

    Författare :Jennie Edström; [2024]
    Nyckelord :Deltidsbrandman; RiB; räddningstjänstpersonal i beredskap; räddningstjänst; RiB-bemanning; bemanning räddningstjänst; dimensionering av räddningstjänst;

    Sammanfattning : Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska skyddet mot olyckor i Sverige vara tillfredsställande och likvärdigt med hänsyn till lokala förhållanden. Kommuner är skyldiga att i ett handlingsprogram för räddningstjänst ange bland annat de risker för olyckor vilka finns i kommunen, förmågan att genomföra räddningsinsatser samt vilka resurser som finns för att upprätthålla den förmågan. LÄS MER