Sökning: "social ansats"

Visar resultat 1 - 5 av 3030 uppsatser innehållade orden social ansats.

 1. 1. “... vi som anhörigkonsulenter måste bli bättre på att formulera vad vi gör för något…” : En kvalitativ studie om anhörigkonsulenters upplevelse av arbetet med anhöriga

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Mathilda Lindberg; [2024]
  Nyckelord :Caregiver consultants; relative caregiver; collaboration; collaboration processes; Anhörigkonsulenter; anhörig; samverkan; samverkansprocesser;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka anhörigkonsulenters erfarenheter av arbetet med anhörigstöd samt upplevelsen av samverkansprocesser med andra aktörer. Studien gjordes med en kvalitativ ansats där empirin samlades in genom sex semistrukturerade intervjuer med anhörigkonsulenter i olika kommuner i Sverige. LÄS MER

 2. 2. “Man anpassar sig för att överleva” : En studie om lärande- och anpassningsprocesser hos svenskar med internationella arbetsplatser.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

  Författare :Dania Jihad; Yasmine Rghif; [2024]
  Nyckelord :Keywords: Cultural Adaptation; International workplace; Multicultural Work Environments; Working abroad.; Nyckelord: Kulturell Anpassning; Internationella Arbetsplatser; Multikulturella Arbetsmiljöer; Utlandsarbete;

  Sammanfattning : Abstract (sv): Denna uppsats undersöker de lärande- anpassningsprocesser som svenskar genomgår när de etablerar sig på internationella arbetsplatser. Med fokus på svenskar som arbetar i olika länder utgår studien från dessa två forskningsfrågor: Hur beskriver svenskar sina erfarenheter av att etablera sig på en arbetsplats utomlands? Vilka möjligheter och utmaningar identifierar svenskar i dessa sociala lärande- och anpassningsprocesser? Studien besvarar dessa frågor genom en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer för att utforska individuella erfarenheter av kulturell och professionell anpassning. LÄS MER

 3. 3. Arbetet med hemlösa : En kvalitativ intervjustudie kring betydelsen av ideella och kommunala verksamheters kontakt till hemlösa individer samt samverkan sinsemellan dessa verksamheter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Vera Hulterström; Ida Granberg; [2024]
  Nyckelord :Cooperation; Homeless; Homelessness; Housing first; Power; Stigma.; Bostad först; Hemlös; Hemlöshet; Makt; Samverkan; Stigma.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka hur socialarbetare från kommunala och ideella verksamheter upplever arbetet med hemlösa och hur deras arbete kan påverka de hemlösas möjligheter till stöd och eget boende. För att undersöka och svara på syftet etablerades två frågeställningar. LÄS MER

 4. 4. Samhällets interaktion med digitala enheter: en inblick i de etiska och samhälleliga dimensionerna av artificiell intelligens

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Astrid Boström Andersson; [2024]
  Nyckelord :Artificiell intelligens; AI; maskininlärning; Samhällspåverkan av AI; Symbolisk Interaktionism; Habitus; Etiska Implikationer inom AI; Interdisciplinära tillvägagångssätt mot AI; Etik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien fokuserar på att utforska de samhälleliga implikationerna och etiska aspekterna som är förknippade med framsteg inom artificiell intelligens, som uppfattas av ett antal studenter inom civilingenjörsprogrammet i datateknik. Studien utreder dessa studenters perspektiv på AI:s samhälleliga roller och deras egna etiska ansvar i utvecklingen av AI-modeller. LÄS MER

 5. 5. Hellre fäkta än illa fly : En kvalitativ intervjustudie om samhällskunskapslärares uppfattning om känslornas roll i undervisning om kontroversiella ämnen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Philip Erledal; [2024]
  Nyckelord :Känslor; kontroversiella ämnen; lärare; samhällskunskap;

  Sammanfattning : In the present essay, the purpose is to examine social studies teachers’ perception of the role ofemotions in planned and unplanned learning situations related to controversial topics. In this study, three social studies teachers participate in interviews regarding the role of emotions in learning situations concerning controversial topics. LÄS MER