Samlade runt vårt köksbord; i familjegruppchatten - en undersökning om att göra familjeintimitet i en digital värld.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Denna uppsats behandlar intimitet och familjeskapande med digitala verktyg i en globaliserad värld innanför ramen av familjegruppchatten. Syftet är att undersöka gruppchattens funktion, dess konsekvenser och betydelser; hur den påverkar individers välmående och deras band till sin familj i en värld vars traditionella värderingar och normer tenderar att lösas upp och bytas ut mot nya. Målet är också att nyansera den positiva inställningen till familjegruppchatten genom att undersöka hur väl den skapar samhörighet och intimitet inom familjer. Analysen utgår från genus, förhållande till familj, teknologi i vardagen samt digital intimitet. Frågeställningarna är följande: a) vad är gruppchattens funktion och b) hur påverkar denna individers välmående och band till sin familj i ett globaliserat samhälle samt c) finns ett könsmönster i familjegruppchatten? En övergripande hypotes är att det som förut skapade sammanhållning och samhörighet med familjen nu till viss del har ersatts av eller bytt forum till familjegruppchatten, som en följd av en ökad splittring av familjer av geografiska, kulturella eller arbetsmarknadsmässiga skäl. Två typer av material genererades, dels kvantitativt med hjälp av en webbenkät, dels kvalitativt material bestående av intervjuer. Sex personer intervjuades under en två veckors period och analyserades sedan med hjälp av metoden analytisk parentessättning (Denzin och Lincoln, 2013: 266-267). Webbenkäten fördes in i datorprogrammet SPSS där det kodades och analyserades i enlighet med programmet. Resultat av analysen är att ett bra familjeförhållande leder till hög aktivitet i familjegruppchatten, att chatten uppfattas som en källa till stabilitet och samhörighet, samt att kvinnor upplevs som mer aktiva och använder chatten på andra sätt än män. Nyckelord: digital intimitet, teknologi i vardagen, genusperspektiv, välmående i kris, globaliserad intimitet och att göra hem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)