Sökning: "Medicine and Health Sciences"

Visar resultat 1 - 5 av 2079 uppsatser innehållade orden Medicine and Health Sciences.

 1. 1. Musicerandets värmande effekt i ett kallare land

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Alexander Hanke; [2019]
  Nyckelord :Musik; Migration; Migrant; Arbetsterapi; Meningsfullhet; Hälsa; Välbefinnande; ValMO; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Arbetets syfte var att med en kvalitativ ansats och med djupintervjuer utforska upplevelsen av meningsfullhet kopplat till aktiviteten att musicera för migranter som genomgått en migration till Sverige. Samt att resonera kring vad musikaktiviteter kan ha för förlängda effekter på välmående och hälsan för informanterna. LÄS MER

 2. 2. Att vara vaken

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jenny Olsson; Karin Zettergren; [2018]
  Nyckelord :patient; upplevelse; vaken operation; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Det blir allt vanligare att opereras vaken under regional och lokal anestesi vilket ställer andra krav på anestesisjuksköterskan gentemot användningen av generell anestesi. Därav är det av vikt att systematiskt granska samt sammanställa den evidens som föreligger, för att beskriva patienters upplevelser av att vara vaken under operation. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av mötet med kvinnliga patienter som utsatts för våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Hamdi Ahmed Cabdullahi; [2018]
  Nyckelord :sjuksköterska; erfarenhet; möte; våld i nära relation; kvinnor; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld mot kvinnor är ett globalt hälsoproblem som strider mot de mänskliga rättigheterna. Hälso- och sjukvården har ett ansvar att stödja kvinnor som utsatts för våld i nära relation och om så nödvändigt hänvisa dem till rätt instans där kompetens och resurser finns. LÄS MER

 4. 4. Smärtbedömning vid intramuskulär administrering av två former av bensylpenicillin till häst

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Matilda Axelsson; [2018]
  Nyckelord :bensylpenicillin; prokain; lidokain; adrenalin; häst; intramuskulär administration; penicillinchock; prokaintoxicitet; biverkningar; smärta; smärtbeteende; smärtutvärdering; klinisk utvärdering; palpation;

  Sammanfattning : Prokaintoxicitet, kallad ”Penicillinchock” av djurägare, är den vanligaste och allvarligaste biverkningen till bensylpenicillinprokain (Pc-prok) där ett stort antal fall sannolikt inte rapporteras av veterinärer eller djurägare. Majoriteten av reaktionerna orsakas av depå- och lokalbedövningsmedlet prokain när injektion i halsmuskeln råkat ske intravasalt och snabbt når toxiska nivåer i blodet. LÄS MER

 5. 5. Barriärer som hindrar sjuksköterskans rapportering av fall där barn misstänks fara illa. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anna Fogelqvist Bredford; Johanna Ahlberg; [2018]
  Nyckelord :Barn som far illa; Sjuksköterska; Barriärer; Rapportering; Identifiering; Osäkerhet; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor rapporterar inte alltid sina misstankar om att barn far illa trots att rapportering kan vara livsavgörande för barn. Sjuksköterskor är skyldiga att ingripa vid misstanke om att barn far illa och måste känna till de krav som finns på rapportering. LÄS MER