Sökning: "vad är subjekt"

Visar resultat 1 - 5 av 136 uppsatser innehållade orden vad är subjekt.

 1. 1. Aktieägarengagemang hos institutionella investerare. En teoretisk analys av EU:s regler om policy för aktieägarengagemang.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Joel Forsberg; [2018-05-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar EU:s reglering av institutionella investerares aktieägarengagemang i börsbolag, genom regler om policy för aktieägaengagemang. Allt sedan finanskrisen 2008 har EU valt att lägga fram regler för att förhindra att en ny finanskris uppstår. LÄS MER

 2. 2. ”Jag vill ha pedagogisk dokumentation, jag tycker det ger jättemycket” - En studie om pedagogers syn på pedagogisk dokumentation och barnens delaktighet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Erika Fodor; Emelie Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Delaktighet; Medkonstruktör; Pedagogisk dokumentation; Social konstruktion; Subjekt;

  Sammanfattning : Krav ställs på pedagogisk dokumentation i förskolan från många olika håll där barnens delaktighet betonas. Skolverket (2012) har gett ut stödmaterial kring hur förskolor kan arbeta med pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med förskolans läroplan. LÄS MER

 3. 3. Sex och samlevnadsundervisning : Högstadielärares förhållningssätt och köns-och sexualitetsnormers reproduktion och ifrågasättande

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Mya Grönlund; [2018]
  Nyckelord :Sex och samlevnadsundervisning; kön; sexualitet; normkritisk pedagogik; heteronormativitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur högstadielärares förhållningssätt till sex och samlevnad i skolan formar deras undervisning samt hur normer för kön och sexualitet reproduceras eller utmanas i, eller i talet om, undervisningen. De teoretiska perspektiv från vilken denna undersökning utgår från är dels ett socialkonstruktivistiskt, queerteoretiskt, genusteoretiskt och ett normkritiskt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Jag, vi, dem och de med psykisk ohälsa - Förskollärares berättelser om psykisk ohälsa bland barn utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emma Hagström; [2018]
  Nyckelord :Diskurs; Diskursanalys; Förskola; Förskollärare; Positionering av subjekt; Psykisk ohälsa bland barn; Social konstruktion; Socialkonstruktionism;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa bland barn har ökat i Sverige, men vad psykisk ohälsa är kan ses beroende av vilken bild av psykisk ohälsa som är rådande i en speciell kontext. Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares berättelser om psykisk ohälsa bland barn. LÄS MER

 5. 5. Idrottslig verksamhet : En analys av 3 kap. 11 a § ML samt förutsebarheten hos bestämmelsen ur ett rättssäkerhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Simon Soltani; Rasmus Lövrén; [2018]
  Nyckelord :Sporting activities; Idrottslig verksamhet; momssats; rättssäkerhet; reducerad; avgränsning; kommersiell aktör;

  Sammanfattning : Momsen i Sverige är uppdelad i olika satser, dessa är 0, 6, 12 och 25 procent. Den vanligaste momssatsen är 25 procent. Enligt 3 kap. 11 a § i mervärdesskattelagen (1994:200) (ML) erbjuds undantag från momsplikt om en verksamhet bedriver idrottslig verksamhet. LÄS MER