Sökning: "vad är subjekt"

Visar resultat 1 - 5 av 143 uppsatser innehållade orden vad är subjekt.

 1. 1. En oönskad fader? En studie i talerätt vid fastställande och hävande av faderskap för en presumtiv fader

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Felix Franzén Leibnitz; [2019-02-08]
  Nyckelord :fastställande av faderskap; hävande av faderskap; faderskap; talerätt vid hävande av faderskap; talerätt vid fastställande av faderskap; talerätt; genetisk fader; rättslig fader; fel fader; fel pappa; faderskap i Europakonventionen;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om den presumtiva faderns talerätt och hur den är reglerad i den svenska föräldrarätten samt hur den har behandlats i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheternas (Europadomstolen) praxis. Det är ett viktigt ämne eftersom talerätten har blivit kopplad både till barnets bästa och till den presumtiva faderns mänskliga rättigheter. LÄS MER

 2. 2. Ne bis in idem och svensk miljörätt – en hållbar utveckling? – En rättsvetenskaplig studie av det miljörättsliga sanktionssystemets förenlighet med dubbelbestraffningsförbudet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Isak Grönlund; [2019-02-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen har analyserat det miljörättsliga sanktionssystemets förenlighet med dubbelbestraffningsförbudet i Europakonventionen och EU:s rättighetsstadga. Detta gjordes med en regelorienterad ansats och med Hans Kelsens rena rättslära som teoretisk utgångspunkt. LÄS MER

 3. 3. Någon eller något? : En undersökning av djurgestaltning i tre skönlitterära verk

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Sara Holmgren; [2019]
  Nyckelord :Animal; animal studies; anthropocentric; subject; object; anthropomorphism; nature culture.; Djur; djurstudier; antropocentrisk; subjekt; objekt; antropomorfism; natur kultur;

  Sammanfattning : This paper intends to examine animal portrayal in literature with the guidance of three literary works; Charlotte’s Web, The Call of the Wild and The Guest Cat. The overall purpose is to explore the representation of animals in text and see what it possibly could show about our – the humans – view of animals. LÄS MER

 4. 4. ”Det måste ju börja hos oss pedagoger”Förskollärares uppfattningar om det genusspecifika normkritiska arbetet i barngruppen – en kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Julia Jelmbark; Amanda Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur fyra förskollärare på förskolor med normkritisk profil uppfattar och resonerar kring det genusspecifika normkritiska arbetet i barngruppen. Detta fokus motiveras dels utifrån förskolans viktiga roll som socialisationsaktör och dels utifrån läroplanens föreskrift om att ett genusspecifikt normkritiskt arbete ska ske i verksamheten. LÄS MER

 5. 5. Aktieägarengagemang hos institutionella investerare. En teoretisk analys av EU:s regler om policy för aktieägarengagemang.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Joel Forsberg; [2018-05-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar EU:s reglering av institutionella investerares aktieägarengagemang i börsbolag, genom regler om policy för aktieägaengagemang. Allt sedan finanskrisen 2008 har EU valt att lägga fram regler för att förhindra att en ny finanskris uppstår. LÄS MER