Sökning: "vad är subjekt"

Visar resultat 21 - 25 av 161 uppsatser innehållade orden vad är subjekt.

 1. 21. Bakom raderna och mellan orden. : En diskursanalys om före detta hemlösas upplevelser genom självbiografier.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Marianne Hökerud; Elin Svensson; [2019]
  Nyckelord :discourse analysis; social work; homeless; homelessness; autobiography; diskursanalys; socialt arbete; hemlös; hemlöshet; självbiografi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur bilden av hemlösa/hemlöshet konstrueras i självbiografier som är författade av före detta hemlösa. Avsikten är att undersöka vad författarna uttrycker när de talar om hemlöshet genom att undersöka vilka mönster vi kan hitta i deras berättelser. LÄS MER

 2. 22. Aktieägarengagemang hos institutionella investerare. En teoretisk analys av EU:s regler om policy för aktieägarengagemang.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Joel Forsberg; [2018-05-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar EU:s reglering av institutionella investerares aktieägarengagemang i börsbolag, genom regler om policy för aktieägaengagemang. Allt sedan finanskrisen 2008 har EU valt att lägga fram regler för att förhindra att en ny finanskris uppstår. LÄS MER

 3. 23. Jag, vi, dem och de med psykisk ohälsa - Förskollärares berättelser om psykisk ohälsa bland barn utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emma Hagström; [2018]
  Nyckelord :Diskurs; Diskursanalys; Förskola; Förskollärare; Positionering av subjekt; Psykisk ohälsa bland barn; Social konstruktion; Socialkonstruktionism;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa bland barn har ökat i Sverige, men vad psykisk ohälsa är kan ses beroende av vilken bild av psykisk ohälsa som är rådande i en speciell kontext. Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares berättelser om psykisk ohälsa bland barn. LÄS MER

 4. 24. ''Endast en kvart går till reflektion och resten går till annat… vad hinner man då?'' : En kvalitativ studie om hur förskollärare utnyttjar den kollegiala reflektionstiden i verksamheten.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning

  Författare :Elham Gholami; Aleksandra Miljkovic; [2018]
  Nyckelord :Förskola; reflektion; planering; dokumentation; verksamhetsteori; förskollärare; struktur; pedagogisk dokumentation;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att bidra till kunskapande om hur förskollärare uttrycker att de utnyttjar den kollegiala reflektionstiden i verksamheten. Studiens syfte undersöks utifrån följande frågeställningar: Hur uttrycker förskollärarna att de utnyttjar den kollegiala reflektionstiden i förskolan? Vad anser förskollärarna bör prioriteras under den kollegiala reflektionstiden?  Studien har genomförts utifrån en kvalitativ forskningsmetod där datainsamlingen skett genom semistrukturerade intervjuer av sex verksamma förskollärare. LÄS MER

 5. 25. Förändring- en del av vardagen - en undersökning om uppfattningar hos olika aktörer i förskolan angående förändringsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Maria Ekdahl; Elisabet Nilsson; [2018]
  Nyckelord :förskola; förändringsarbete; förändringsagent; process; utveckling;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag: Genom detta arbete vill vi skapa en ökad medvetenhet kring vilka kompetenser och kunskaper olika aktörer i förskolan har om förändringsarbete. Detta i sin tur skulle kunna bidra till bättre ingångar i utvecklingsprocesser på olika nivåer. LÄS MER