Sökning: "Children’s literature"

Visar resultat 1 - 5 av 637 uppsatser innehållade orden Children’s literature.

 1. 1. Upplevelser av instabilitet i familjehem : En kvalitativ litteraturstudie med fokus på barn och unga i familjehemsvården

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Somaya Ghanem; [2022]
  Nyckelord :foster care; instability; breakdown; children s experiences; familjehem; instabilitet; sammanbrott; barns upplevelser;

  Sammanfattning : Placering i familjehem är en vanlig insats när barn och unga inte bedöms kunna få sina behov tillgodosedda i sin ursprungsfamilj och utgör i Sverige majoriteten av placeringar i samhällsvård. Instabilitet i denna typ av placeringar är vanligt förekommande då många familjehemsplaceringar avbryts och kännetecknas av en brist på kontinuitet. LÄS MER

 2. 2. Vårdpersonals erfarenheter av att vårda barn i livets slutskede : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Lisa Sjölander; Johanna Almström; [2022]
  Nyckelord :end-of-life care; experiences; healthcare professionals; pediatric; erfarenheter; pediatrik; vårdpersonal; vård i livets slutskede;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige dör ca 90 000 människor varje år, varav 550 av dessa är barn.  Specialiserad palliativ vård samt specialistutbildningar inom palliativ vård är generellt inte utformad för vård av barn i livets slutskede. LÄS MER

 3. 3. Hur den sociala miljön påverkar incestutsatta personers delaktighet i aktivitet : Analys av självbiografier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Erik Karlsson; Matilda Rosén; [2022]
  Nyckelord :Occupational therapy; Incest; Social environment; Participation; Occupation; Sexual and Reproductive Health and Rights; SRHR; Arbetsterapi; Incest; Social miljö; Delaktighet; Aktivitet; Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter; SRHR;

  Sammanfattning : Syfte: Att beskriva incestutsatta personers upplevelse av hur den sociala miljön hindrat eller främjat deras delaktighet i aktivitet både som barn och vuxen. Metod: Litteraturstudie av självbiografier vilka analyserades utifrån en kvalitativ analys av berättelser och resulterade i fem kategorier: Behovet av stöd för en sund kärleksrelation, vuxna påverkar barns lek och fritid, avgörande faktorer för missbruk, utsattheten driver utbildning och karriär och bemötandet påverkar vård och rättsprocess. LÄS MER

 4. 4. Att vårda tills döden skiljer oss åt : Sjuksköterskors upplevelse av att vårda barn i ett palliativt skede

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Caroline Bjarnevi; Lisa Åkesson; [2022]
  Nyckelord :Palliative care; children; nurses; experiences; Palliativ vård; barn; sjuksköterskor; upplevelser;

  Sammanfattning : Background: Working in pediatric palliative care means that nurses must care for their patients with a family-centered approach. In this type of care, it is important to consider children's rights and give adapted care according to the child's development stages. LÄS MER

 5. 5. Kan min mamma med intellektuell funktionsnedsättning ta hand om mig? : En litteraturstudie ur ett barnperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Matilda Wallin Polesak; Alva Birgitta Alenius; [2022]
  Nyckelord :Intellectual disability; mother; child perspective; growing conditions; Intellektuell funktionsnedsättning; mamma; barnperspektiv; uppväxtförhållanden;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka hur forskning har beskrivit uppväxten för barn som lever med en mamma med intellektuell funktionsnedsättning och vad det finns för risk- och skyddsfaktorer kring barnen. Samt om eller på vilket sätt föräldraförmågan påverkar barnens uppväxtförhållanden. LÄS MER