Sökning: "Oliwer Vidarsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Oliwer Vidarsson.

  1. 1. Arbetsgivarbegreppet i trepartsförhållanden - En analys av vilket eller vilka subjekt som kan ansvara för uthyrda arbetstagares anställningsskydd

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Oliwer Vidarsson; [2024-02-19]
    Nyckelord :Arbetsgivarbegreppet; Trepartsförhållande; Uthyrningslagen; AD 2022 nr 45; EOR-bolag; Egenanställningsföretag;

    Sammanfattning : Arbetsgivarbegreppet är så viktigt att det aldrig diskuteras. Historiskt har det sällan funnits skäl att komplicera frågan mer än att arbetsgivaren är arbetstagarens motpart, och svårigheten har istället varit hur arbetstagaren ska definieras. LÄS MER