Sökning: "car parts"

Visar resultat 1 - 5 av 249 uppsatser innehållade orden car parts.

 1. 1. Route Planning for Heavy Vehicles on Real World Maps

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Fredrik Söderberg; [2020]
  Nyckelord :Bil; Buss; Lastbil; sök; kortaste vägen; algoritmer;

  Sammanfattning : Fast route planning for a standard car is well explored, lots of research, and many algorithms exist. For trucks or other heavy vehicles, the available research and quick algorithm alternatives dwindle. LÄS MER

 2. 2. Kollektivtrafikens bidrag till stadens hållbara tillgänglighet - En analys av restidskvoter i Malmö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Ahmad Akil Hashem; [2020]
  Nyckelord :Tillgänglighet; restidskvot; kollektivtrafikandel; Malmö; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In a sustainable society accessibility is vital and should be provided for everyone, regardless of their background. There are different components within accessibility as a concept. One of these components is transport, which has to do with the ability to transport to different destinations with minimum sacrifice. LÄS MER

 3. 3. Analyzing V2V signal models in simulated 3D geometry-based stochastic channels

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Hussam Mohamed; Darshan Chawan; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Vehicle to everything (V2x) communication is one of the most researched topics today. The main goal behind this new emerging technology is road safety along with traffic and energy efficiency. Vehicular communications can further be sub-divided into certain types. LÄS MER

 4. 4. Spegla : ett gestaltningsförslag över det vattennära stråket längs Skeppsbrokajen, över Strömbron och längs Strömkajen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ellen Bramler; Malin Ciftci; [2020]
  Nyckelord :kaj; gång- och cykelbro; vatten; Strömbron; Skeppsbrokajen; Strömkajen;

  Sammanfattning : En promenad från Skeppsbrokajen mot Strömkajen erbjuder idag utblickar över långa vattenrum och siluetten men dess potential som stadens offentliga vattennära huvudstråk är delvis outnyttjad. Biltrafik och parkering upptar stor yta och antalet platser att stanna upp vid som främjar möten är begränsat. LÄS MER

 5. 5. Mobility management i befintlig bebyggelse : En studie över åtgärder för ökat hållbart resande i området Lindbacken i Uppsala

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Elvira Frickner; [2020]
  Nyckelord :mobility management; Theory of Reasoned Action; Theory of Planned Behavior; Goal-framing Theory; hållbart resande; hållbar samhällsplanering; miljöpsykologi;

  Sammanfattning : En viktig fråga för hur våra städer och samhällen ska bli mer hållbara är hur andelen hållbart resande kan öka, samt hur bilanvändandet kan minska. Mobility management är ett koncept inom vilken man implementerar mjuka åtgärder för att öka det hållbara resandet. Det används dock främst i stadsmiljöer. LÄS MER