Sökning: "car parts"

Visar resultat 6 - 10 av 255 uppsatser innehållade orden car parts.

 1. 6. Kollektivtrafikens bidrag till stadens hållbara tillgänglighet - En analys av restidskvoter i Malmö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Ahmad Akil Hashem; [2020]
  Nyckelord :Tillgänglighet; restidskvot; kollektivtrafikandel; Malmö; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In a sustainable society accessibility is vital and should be provided for everyone, regardless of their background. There are different components within accessibility as a concept. One of these components is transport, which has to do with the ability to transport to different destinations with minimum sacrifice. LÄS MER

 2. 7. Analyzing V2V signal models in simulated 3D geometry-based stochastic channels

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Hussam Mohamed; Darshan Chawan; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Vehicle to everything (V2x) communication is one of the most researched topics today. The main goal behind this new emerging technology is road safety along with traffic and energy efficiency. Vehicular communications can further be sub-divided into certain types. LÄS MER

 3. 8. Spegla : ett gestaltningsförslag över det vattennära stråket längs Skeppsbrokajen, över Strömbron och längs Strömkajen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ellen Bramler; Malin Ciftci; [2020]
  Nyckelord :kaj; gång- och cykelbro; vatten; Strömbron; Skeppsbrokajen; Strömkajen;

  Sammanfattning : En promenad från Skeppsbrokajen mot Strömkajen erbjuder idag utblickar över långa vattenrum och siluetten men dess potential som stadens offentliga vattennära huvudstråk är delvis outnyttjad. Biltrafik och parkering upptar stor yta och antalet platser att stanna upp vid som främjar möten är begränsat. LÄS MER

 4. 9. Mobility management i befintlig bebyggelse : En studie över åtgärder för ökat hållbart resande i området Lindbacken i Uppsala

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Elvira Frickner; [2020]
  Nyckelord :mobility management; Theory of Reasoned Action; Theory of Planned Behavior; Goal-framing Theory; hållbart resande; hållbar samhällsplanering; miljöpsykologi;

  Sammanfattning : En viktig fråga för hur våra städer och samhällen ska bli mer hållbara är hur andelen hållbart resande kan öka, samt hur bilanvändandet kan minska. Mobility management är ett koncept inom vilken man implementerar mjuka åtgärder för att öka det hållbara resandet. Det används dock främst i stadsmiljöer. LÄS MER

 5. 10. CAE Sun Simulation - Thermo Structural Coupling

  Master-uppsats, KTH/Numerisk analys, NA

  Författare :Kristin Staffas; [2020]
  Nyckelord :Applied mathematics; Finite Difference Method; Sun simulation; Virtual customer behaviour; Tillämpad matte; Finita Differensmetoden; Solsimulering; Virtuellt kundbeteende;

  Sammanfattning : Deformation of materials due to heat exposure can be a challenge in vehicle design. Sun exposure and heat build up in the vehicle cabin contribute to accelerated aging of the materials used. To understand how this process affects the durability, numerical simulation is an important tool. LÄS MER