Sökning: "verka"

Visar resultat 1 - 5 av 2088 uppsatser innehållade ordet verka.

 1. 1. Lärares strategier för att inkludera alla flerspråkiga elever i NO-undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Maja Agborg; Maria Berggren; [2022]
  Nyckelord :flerspråkiga elever; lågstadiet; multimodalitet; NO-undervisning; semiotiska resurser; transspråkande;

  Sammanfattning : Den ökade flerspråkigheten i samhället leder till utmaningar i den svenska skolan som präglas av en enspråkig norm. Flerspråkiga elever presterar generellt sämre i naturvetenskapliga ämnen. LÄS MER

 2. 2. Att leda för hållbar utveckling i förskolan : En fenomenografisk studie om hur rektorer i förskolan kan uppfatta sin ledarroll för hållbar utveckling

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Aljona Reinike; [2022]
  Nyckelord :Phenomenography; phenomenografical interview; perceptions; principals; preschool; subject conception.; Fenomenografi; fenomenografisk intervju; uppfattningar; rektorer; förskola; ämneskonception.;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling har blivit en oundviklig del av våra liv. Att arbeta med hållbar utveckling poängteras i Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018). Rektorer i förskolan spelar stor roll i framgången av det pedagogiska arbetet för hållbar utveckling. LÄS MER

 3. 3. Evidensbaserade omvårdnadsåtgärder som kan minska förekomsten av trycksår – En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Maria Leviim; Pernilla Ingvarsson; [2022]
  Nyckelord :evidence-based nursing; patient involvement; pressure ulcers; prevention; suffering; evidensbaserad omvårdnad; lidande; patientdelaktighet; prevention; trycksår;

  Sammanfattning : BakgrundTrycksår är en komplikation till sjukdom, vård och behandling. Såren kan bli en källa till ett lidande. Mer än hundra riskfaktorer för uppkomst av trycksår har identifierats och därför kan inte enskilda faktorer leda till uppkomst av trycksår. LÄS MER

 4. 4. Marknadsmanipulation : Genom samtidens mest använda medel – sociala medier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Alice Björck; [2022]
  Nyckelord :affärsjuridik; marknadsmissbruk; marknadsmanipulation; Juridik;

  Sammanfattning : Sammanfattning Marknadsmanipulation genom spridning av information har funnits som brottsbestämmelse i 2 kap. 4 § MmL sedan 2016 och föranleder straffrättslig påföljd för uppsåtliga brott av normalgraden eller grovt brott. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnadsåtgärder för att lindra smärta hos patienter i palliativ vård: En litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sofia Blad; Donika Fetahi; [2022]
  Nyckelord :Nursing; pain; palliative care; patient; relieve pain; Lindra smärta; omvårdnad; palliativ vård; patient; smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård initieras då det inte längre går att bota en patient från sjukdom och ska verka stödjande och lindrande. Inom palliativ vård är smärta vanligt förekommande symtom hos patienter. LÄS MER