Sökning: "verka"

Visar resultat 1 - 5 av 2241 uppsatser innehållade ordet verka.

 1. 1. Leda som lärare. En kvalitativ studie om hur arbetslagsledaren navigerar i utrymmet mellan skolledning och kolleger

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Daniel Edvardsson; [2023-05-29]
  Nyckelord :arbetslagsledare; mellanledare; livsvärld; fenomenologi; skolledning; praktikarkitekturer; Foucault; makt;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur fem arbetslagsledare (mellanledare) upplever att leda sina lärarkolleger utan att vara deras chef. Studien avser också fånga hur arbetslagsledare erfar att verka i fältet mellan skolledning och lärarlag. LÄS MER

 2. 2. Alternativ tvistlösning i vårdnadsmål : Hur barnets bästa tillgodoses i valet av tvistlösningsmetod

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sara Bystedt; [2023]
  Nyckelord :processrätt; tvistemål; tvistlösning; medling; barnets bästa; samförståndslösning; vårdnad;

  Sammanfattning : I den svenska processrätten finns centrala regler som stadgar att domstolar ska verka för att de tvistande parterna, i de fall det är lämpligt, uppnår en samförståndslösning. För att en domstol ska avgöra om det är lämpligt att förordna ett alternativt tvistlösningsförfarande, behöver de under förberedelsen av målet undersöka om det är lämpligt i det specifika fallet att förordna en annan tvistlösningsmetod än en klassisk rättegång. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av trycksårsförebyggande arbete : En allmänlitteratur översikt över sjuksköterskors erfarenheter av trycksårsförebyggande arbete

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Johanna Lööw; Evelina Nordh; [2023]
  Nyckelord :Erfarenheter; Förebyggande arbete; Litteraturöversikt; Trycksår; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trycksår förekommer inom vård och omsorg och betraktas som en vårdskada. Patienter upplever fysisk och psykisk smärta i samband med trycksår. Patienter uppger sig mer delaktiga i sin egen vård om relationen till sjuksköterskan fungerar. LÄS MER

 4. 4. Talängsliga elevers muntliga utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Natalie Lundgren; Linn Kempe; [2023]
  Nyckelord :Gymnasieskolan; lärmiljö; muntlig framställning; svenska; talängslan;

  Sammanfattning : Dagens samhälle ställer allt högre krav på muntlig förmåga, i synnerhet i arbetslivet där allt fler yrken kräver hög muntlig kompetens. I takt med att kraven ökar blir talängslan ett allt större problem som leder till att talängsliga personer känner starka olustkänslor och därför undviker att tala inför andra människor. LÄS MER

 5. 5. Boksamtal för att främja andraspråkselevers språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Gry Duvander; Aleksandra Bogeska; [2023]
  Nyckelord :Andraspråkselev; Boksamtal; Literacy; Läsförståelse och Språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och utforska hur boksamtal uppfattas och tillämpas i undervisningen för att främja läs- och språkutveckling hos andraspråkselever. Frågeställningen som ligger till grund för vår studie är följande: Hur upplever F-3 lärare att boksamtalet gynnar andraspråkselevers läsförståelse? Upplever lärare att boksamtalet är en språkutvecklande aktivitet? För att få svar på vår frågeställning utgår vi från en kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer. LÄS MER