Sökning: "Maria Jawdut Wadiea"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Jawdut Wadiea.

  1. 1. Grammatikundervisningen : Grammatikundervisningens påverkan på skrivutveckling

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö universitetsbibliotek

    Författare :Ilaf Sala; Maria Jawdut Wadiea; [2024]
    Nyckelord :autentiska texter; förstaspråksundervisning; grammatikundervisning; gymnasie-och högstadieelever; kontextualiserad grammatikundervisning; kreativt skrivande; samtal; skrivutveckling.;

    Sammanfattning : I följande kunskapsöversikt presenteras internationell och nationell forskning från tio studier som på olika sätt berör utformningen av grammatik som en del av svenskundervisningen och utvecklingen av elevers skrivförmåga. Syftet med översikten är att undersöka och sammanställa forskning om hur blivande och verksamma svensklärare kan undervisa i grammatik på ett sätt som gynnar elevernas skrivutveckling. LÄS MER