En skola för alla?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

Sammanfattning: Bakgrund: Majoriteten av individer med autismspektrumtillstånd (AST) har svårigheter att tolka och bearbeta sensoriska intryck. När ett barns förmåga att bearbeta sensoriska intryck inte matchar kraven i miljön blir skoldagen en stor utmaning. Idag saknar skolan användbara modeller för att förstå elevers skolsvårigheter och behov utifrån ett aktivitets- och delaktighetsperspektiv. Syfte: Att med stöd av Person-Environment-Occupation-Performance Model undersöka och sammanfatta hur skolmiljön och svårigheter med sensorisk bearbetning påverkar aktivitetsutförande, delaktighet och välbefinnande hos barn med AST. Metod: En litteraturöversikt genomfördes där 13 vetenskapliga artiklar analyserades genom en riktad innehållsanalys med Person-Environment-Occupation-Performance Model som utgångspunkt. Resultat: Resultatet visade att faktorer i skolmiljön och svårigheter med sensorisk bearbetning bidrog till begränsat aktivitetsutförande, begränsad delaktighet och minskat välbefinnande hos barn med AST. Slutsats: Litteraturöversikten visar att det finns olika hinder som begränsar en jämlik skolgång och inkludering av barn med AST. Arbetsterapeuter besitter kunskap och kompetens som kan vara en viktig resurs i skolan för att underlätta och främja skolgången för barn med AST.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)