Sökning: "välbefinnande"

Visar resultat 1 - 5 av 2456 uppsatser innehållade ordet välbefinnande.

 1. 1. Examining Facebook Use, Self-compassion and its Interactions With Subjective Well-being

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Måns Andersson; [2019]
  Nyckelord :Social network services; Facebook; subjective well-being; self-compassion; sociala medier; Facebook; subjektivt välbefinnande; självmedlidande;

  Sammanfattning : The use of social network services (SNS) has exponentially grown especially among younger generations. Facebook (FB) use today constitutes a part of many university students’ everyday life. At the same time, research interest for self-compassion has grown tremendously. LÄS MER

 2. 2. Mastektomiopererade kvinnors sexuella hälsa : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Sara Kallfors; Lina Klänge; [2019]
  Nyckelord :Breast Neoplasm; mastectomy; sexual health; sexuality; sexual wellbeing and experience; Bröst neoplasm; mastektomi; sexuell hälsa; sexualitet; sexuellt välbefinnande och upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund:Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen hos kvinnor i Sverige. En behandling går ut på att operera bort hela eller delar av det sjuka bröstet. Behandlingen har många gånger sekundär verkan på individens sexuella hälsa.  Syfte:Att beskriva bröstcancerdrabbade kvinnors sexuella hälsa efter utförd mastektomi. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkar fysisk aktivitet bröstcancerpatienter under cytostatikabehandling? : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Karin Berglund; Camilla Widlund; [2019]
  Nyckelord :Breast neoplasms; exercise and health.; Bröstcancer; fysisk aktivitet och hälsa.;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen hos kvinnor i hela världen. I Sverige insjuknar ungefär 20 kvinnor dagligen. Cytostatika ges som en del i behandlingen vilket medför många biverkningar för de drabbade patienterna. LÄS MER

 4. 4. Musicerandets värmande effekt i ett kallare land

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Alexander Hanke; [2019]
  Nyckelord :Musik; Migration; Migrant; Arbetsterapi; Meningsfullhet; Hälsa; Välbefinnande; ValMO; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Arbetets syfte var att med en kvalitativ ansats och med djupintervjuer utforska upplevelsen av meningsfullhet kopplat till aktiviteten att musicera för migranter som genomgått en migration till Sverige. Samt att resonera kring vad musikaktiviteter kan ha för förlängda effekter på välmående och hälsan för informanterna. LÄS MER

 5. 5. Kan doktorn skriva ut en bok åt mig? En studie om läsbiblioterapins effekt på det psykiska välmåendet hos sex sjukskrivna kvinnor

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Yvonne Fällström; [2018-10-24]
  Nyckelord :biblioterapi; litteratur; läsning; kvinnor; psykiskt välbefinnande; bibliotherapy; literature; reading; women; psychological well-being;

  Sammanfattning : This thesis focuses on an empirical study of six women’s experiences of the reading bibliotherapeutic method while on sick leave, and its effects on their psychological well-being, and it will also discuss questions concerning the choice of literature. The women in question suffered from quite different diseases as aneurysm in the brain, burnout depression, ALS, cancer and posttraumatic stress disorder. LÄS MER