Sökning: "Breast cancer"

Visar resultat 1 - 5 av 496 uppsatser innehållade orden Breast cancer.

 1. 1. Kvinnors upplevelse av livskvalitet efter bröstcancerbehandlingar : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Nathalie Abrahamsson; Helen Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Bröstcancer; livskvalitet; erfarenheter efter behandling;

  Sammanfattning : Introduktion/ Bakgrund: I Sverige insjuknar cirka 20 kvinnor varje dag av bröstcancer och åtta av tio överlever. Efter de olika behandlingarna kan kvinnornas livskvalité se olika ut. Syfte: syftet med litteraturstudien var att belysa kvinnors upplevelse av livskvalitet efter bröstcancerbehandling. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelse av att leva med bröstcancer : En studie baserad på självbiografier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jolina Green; Frida Marthinsson; [2020]
  Nyckelord :a development of coping strategies; a sense of security; an uncertain future; breast cancer; care relationship; comprehensive view; experience; health; life world; loneliness; meaning and context; nurse; women; bröstcancer; en känsla av trygghet; en oviss framtid; en utveckling av copingstrategier; ensamhet; helhetssyn; hälsa; kvinnor; livsvärld; mening och sammanhang; sjuksköterska; upplevelse; vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar att insjukna i bröstcancer påverkar hela individens livsvärld, vilket ställer höga krav på sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Det behövs fler studier som visar hur dessa individer upplever sin situation. Syfte: Att belysa kvinnors upplevelse av att leva med bröstcancer. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av sexuell hälsa i samband med bröstcancer : En litteraturbaserad studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Nathalie Lundström; Jenny Wallin; [2020]
  Nyckelord :Breast cancer; Experiences; Literature study; Sexual health; Women;

  Sammanfattning : Background Breast cancer is the most common form of cancer for women. Sexual health, which is important for women's well-being, can be affected by breast cancer and its treatment. Nurses working with sexual health requires that their own attitude to sexuality is positive and respectful in order to safeguard the well-being of their patient. LÄS MER

 4. 4. Calibration of Breast Cancer Natural History Models Using Approximate Bayesian Computation

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Oscar Bergqvist; [2020]
  Nyckelord :Approximate Bayesian Computation; ABC; breast cancer natural history models; random effects; Bayesian statistics; likelihood-free inference; Approximate Bayesian computation; ABC; natural history models för bröstcancer; random effects; bayesiansk statistik; likelihood-fri inferens;

  Sammanfattning : Natural history models for breast cancer describe the unobservable disease progression. These models can either be fitted using likelihood-based estimation to data on individual tumour characteristics, or calibrated to fit statistics at a population level. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelser efter mastektomi vid bröstcancer : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Sanna Karlsson; Mona Mantag; [2020]
  Nyckelord :Breast neoplasms; Experience; Feelings; Health; Mastectomy; Bröstcancer; Hälsa; Känslor; Mastektomi; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund:Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor globalt. Ett behandlingsalternativ för bröstcancer är mastektomi, vilket innebär att delar alternativt hela det drabbade bröstet opereras bort. Behandlingen medför förändringar i kvinnornas liv. LÄS MER