Utvärdering av topikal behandling med Oxalic® vid benigna talgkörtelnoduler hos hund

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Dept. of Clinical Sciences

Sammanfattning: Kutana noduler är vanligt förekommande hos hund, däribland benigna former av talgkörtelnoduler. De senare kan orsaka problem för hundarna i form av bland annat ulcerationer och kliande. Då gängse behandling i form av kirurgi, kryokirurgi, kauterisation kräver sedering eller narkos medför detta potentiella hälsorisker för djuret och ekonomisk belastning för djurägaren. Peroral behandling med retinoider medför även risker för biverkningar. Benigna talgkörtelnoduler är vanligast hos de äldre hundarna, vilket möjligen ytterligare kan påverka riskerna för behandlingsbiverkningar negativt. Denna studie syftar till att utvärdera effekten av ett topikalt behandlinsalternativ (Oxalic®) vid benigna talgkörtelnuoduler. I studien inkluderades 13 privatägda hundar med 37 benigna talgkörtelnoduler, varav 23 behandlades med Oxalic® och 14 lämnades obehandlade. Tre besök omfattande klinisk undersökning, fotografering och mätning av talgkörtelnodulerna utfördes med 14 dagars intervall, en period på totalt 28 dagar. Oxalic® applicerades topikalt vid det första besöket. I de fall nodulära förändringar kvarstod efter 14 dagar applicerades Oxalic® ytterligare en gång. Samtliga noduler mättes dag 0, 14 och 28. Av 23 behandlade noduler bedömdes 21 som helt avläkta dag 28 (91,3%). Volymen var hos de behandlade lesionerna signifikant mindre jämfört med de obehandlade dag 14 (p=0,0008) och 28 (p<0,0001). Volymen hade hos de behandlade talgkörtelnodulerna minskat med i genomsnitt 93,8 % vid dag 28 (p<0,0001), medan obehandlade lesioner ökade i storlek. Avläkning efter behandling innebar en initial krustabildning med en efterföljande ärrbildning. Oxalic® utgör en effektiv, enkel, säker och kostnadseffektiv behandlingen vid benigna talgkörtelnoduler hos hund.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)