Övergången från linjära till cirkulära affärsmodeller: En kvalitativ studie om cirkulära affärsmodeller i textil- och modebranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med följande empiriska studie är att beskriva och undersöka hur en cirkulär affärsmodell kan se ut inom textil- och modebranschen samt vilka förutsättningar som behöver vara på plats för att driva och implementera en lönsam cirkulär affärsmodell. För att uppnå syftet har en kvalitativ metod använts, där datainsamlingen bestod av semistrukturerade intervjuer med en respondent från näringslivet, två från utbildningssektorn samt en från en statlig myndighet. Perspektiven skildras i studien genom att likheter och skillnader i respondenternas svar jämförs dels med varandra, dels med tidigare forskning inom ämnet. Det framkommer av resultatet att respondenterna till stor del har liknande synpunkter gällande utmaningar, förutsättningar och utvecklingsmöjligheter för cirkulära affärsmodeller i modebranschen, trots deras olika yrkesroller och erfarenheter. Cirkulär ekonomi är ett begrepp som baseras på modeller och strukturer som eliminerar avfall och utsläpp, håller produkter i bruk till dess högsta värde samt återskapar naturen. Omställningen till cirkulära affärsmodeller ses som ett verktyg för att uppnå miljömässiga fördelar och stödja hållbar utveckling, men visar sig vara förenat med flera svårigheter. De utmaningar som identifierades med att driva och implementera en cirkulär affärsmodell i modebranschen grundar sig i dagens strukturer, konsumentbeteenden och samhällssystem, vilka är utformade efter linjära principer. Studien visar att för att utmaningarna ska kunna överbryggas krävs en justering av priserna, som gör det mer ekonomiskt lönsamt att använda redan producerade textilier och kläder. Styrmedel som gynnar cirkularitet samt samverkande infrastruktur är andra viktiga aspekter i övergången från linjära till cirkulära affärsmodeller. Studien visar vidare att företag behöver organisatoriska dynamiska förmågor för att snabbt anpassa sig och ställa om, utefter de förändringar som behöver ske och det helhetstänk som måste finnas hos producenter och företag i textil- och modebranschen, där varje beslut i värdekedjan behöver grunda sig i ett cirkulärt tänk. Alla aktioner som motverkar linjäriteten är viktiga för övergången, men cirkulariteten måste genomsyra alla delar i värdekedjan för att täcka den kompletta loopen. Slutligen visar studien att de positiva påtryckningar som kommer från lagstiftare, i form av direktiv och regleringar, kommer att möjliggöra, underlätta och i vissa fall tvinga företag till en förändring mot cirkularitet i framtiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)