Sökning: "fenomenologi"

Visar resultat 1 - 5 av 580 uppsatser innehållade ordet fenomenologi.

 1. 1. "Alla är inte med och sjunger, men alla är med och upplever" : En fenomenologisk studie om mångfald i sångstunden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Magdalena Tyllander; Sofia Pettersson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med detta examensarbete är att beskriva och lyfta fram hur mångfald visar sig i sångstunden utifrån pedagogernas perspektiv. Vår uppfattning är att mångfald är ett brett begrepp som ofta kopplas till kultur och etnisk tillhörighet. LÄS MER

 2. 2. Meningen med att leka : Att närma sig barns perspektiv på den fria leken genom fenomenologisk analys

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jenny Karlsson; Frida Lindquist; [2019]
  Nyckelord :Förskoledidaktik; Fri lek; Barns perspektiv; Fenomenologi; Mening; Essens; Gest; Intentionalitet; Livsvärld;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att närma sig 3–5 åriga barns perspektiv på den fria leken i förskolans inomhusmiljö. Genom observation i selektivt återkommande form har vi studerat barnen i den fria leken och därefter med fenomenologi som teoretisk utgångspunkt analyserat hur deras görande kan förstås som uttryck för mening och som uttryck för deras perspektiv på den fria leken. LÄS MER

 3. 3. Fokuserat Spel : Hur koncentrationen visar sig under rudimentär övning för slagverk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Ola Paulsson; [2019]
  Nyckelord :koncentration; övning; gruppövning; pedagogik; slagverk; trummor; fenomenologi; livsvärld; fokus; medvetande; uppmärksamhet; flow; topprestation; mental träning;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks det hur koncentration visar sig under rudimental övning för slagverk i enskild övning och gruppövning. Syftet är att utifrån fenomenologins livsvärld se hur koncentrationen visar sig och hur den rör sig under övningstillfällena. LÄS MER

 4. 4. Förskollärarens melodi : En analys av förskollärares upplevelser och meningsskapande kring sång och musik i förskolans omsorgssituationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Laila Traunmüller; [2019]
  Nyckelord :Sång och musik; omsorg; kommunikativ musikalitet; meningsskapande; fenomenologi; förskola;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att genom tolkningsfenomenologisk analys, IPA, undersöka förskollärares upplevelser och meningsskapande kring sin egen användning av sång och musik i förskolans omsorgssituationer. Studiens resultat är att förskollärares förförståelse av fenomenet kommunikativ musikalitet framträder genom deras begrepp, exempelvis sjunga eller ramsa. LÄS MER

 5. 5. Högläsning i grundskolans årskurser F-3 : En intervjustudie om lärares inställning till högläsning i grundskolans årskurser F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Erik Magnusson; [2019]
  Nyckelord :Högläsning; grundskola; läsning; read aloud; kvalitativ intervju; fenomenologi.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare säger sig använda högläsning som aktivitet i grundskolans årskurser F-3 samt att undersöka vilka ställningstaganden som ligger till grund för utformningen av högläsning av skönlitteratur i grundskolans årskurser F-3. De frågeställningar som legat till grund för studien är följande: o Hur anger lärare att högläsning av skönlitteratur i klassrummet utformas samt kan utformas och av vilka anledningar? o Hur anger lärare att skönlitterära verk väljs ut för högläsning i grundskolans årskurser F-3 och hur kan skönlitterära verk väljas ut? Kvalitativa semistrukturerade intervjuer användes och sex aktiva lärare intervjuades. LÄS MER