TRANSPARENS. Att bli bemött som transperson inom vården

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Transpersoner är en samhällsgrupp som rapporterar högre grad av diskriminering inom sjukvårdssystemet än cispersoner, något som grundar sig i cisnormativiteten som råder i världen och i vårdsystemet. Transpersoners hälsobehov är mångfacetterade och kan innefatta både könsbekräftande vård samt generell sjukvård. Hälsostandarden är lägre i denna samhällsgrupp än i den generella populationen. Ett ökat behov av sjukvårdsbehov leder till flera vårdmöten med olika professioner inom hälso- och sjukvården. Detta ställer krav på personalens professionalism, vilket brister i dagens sjukvårdssystem. För att få en ökad kunskap i hur transpersoner bemöts av sjukvårdspersonal kartläggs deras upplevelser i denna studie. Syfte: Att belysa binära och icke-binära transpersoners upplevelser av bemötande inom hälso- och sjukvården. Metod: En litteraturöversikt där sökningar gjordes i databaserna CINAHL, PsycInfo, Scopus och Web of Science. Sökningarna resulterade i 12 artiklar publicerade mellan år 2016–2023. Dessa analyserades och resulterade i 2 huvudteman samt 4 sub-teman. Resultat: Upplevelserna av bemötandet i vården gentemot transpersoner sammanfattas i följande teman: ’Att behandlas som en anomali’ och ’Att vara (trans)-patienten’, med subteman: ’Kunskapsluckan’, ’Rätt vård, mitt ansvar’, ’Att vara den objektifierade varelsen’ och ’Att bli hindrad av vårdsystemet’. Upplevelser av att behandlas som en avvikelse där ens könsidentitet missförstods var vanligt förekommande inom hälso- och sjukvården. Transpersoner upplevde invasiva frågeställningar, felköning och objektifiering från vårdpersonal. I vårdmöten kände transpatienter att de behöver utbilda personalen om sin könsidentitet för att erhålla adekvat vård. Dock försvårades möjligheten att få god vård av nekade vårdkontakter och icke-inkluderande journalsystem. Däremot fanns det möjligheter att introducera mer könsinkluderande åtgärder. Slutsats: Hälso- och sjukvårdspersonalens kunskap gällande könsidentitet, transpersoner och deras vårdbehov behöver ökas samt att mer inkluderande digitala vårdsystem måste etableras för att värna om transpersoners hälsa genom goda vårdmöten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)