Sökning: "missbruk"

Visar resultat 1 - 5 av 1346 uppsatser innehållade ordet missbruk.

 1. 1. Upplevelser av personlighetsförändringar under och efter ett kemiskt beroende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Jimmy Holmroos; [2021]
  Nyckelord :Personlighet; förändring; missbruk; beroende; återhämtning;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka om respondenterna upplevde personlighetsförändringarfrån att vara fast i ett missbruk till att sedan sluta missbruka och bli fri från det. Enkvalitativ metod användes där sex respondenter, tre män och tre kvinnor i åldersspannet27 till 50 år fick genomgå semistrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide. LÄS MER

 2. 2. Se mig som en människa, inte som en missbrukare : En litteraturstudie om hur personer med drogmissbruk upplever bemötandet av hälso- och sjukvårdspersonalen

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Veronica Bergström; Sara Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Bemötande; droger; hälso- och sjukvårdspersonal; missbruk; sjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Droganvändningen i Sverige ökar och drogmissbruk ses idag som ett folkhälsoproblem. Ofta behöver personer med ett drogmissbruk söka somatisk vård för sjukdomar eller skador som uppstått på grund av sitt drogmissbruk. Hälso- och sjukvårdspersonal kan därför stöta på dessa personer oberoende av vilket område de arbetar inom. LÄS MER

 3. 3. Krav på drogfrihet - hemlöshetens tvångsåtgärd? En narrativ studie om hemlöshet och missbruk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Kristina Salén; Julia Mellberg; [2021]
  Nyckelord :Hemlöshet; missbruk; krav på drogfrihet; inackorderingshem; narrativ; SOU; tvång; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersökte de historiska och samtida narrativen kring hemlöshet och missbruk i sju av statens offentliga utredningar (SOU:er) publicerade mellan 1962 och 2018. Syftet med undersökningen var att genom kartläggning av narrativen nå förståelse för krav på drogfrihet på inackorderingshem för hemlösa; hur det kan motiveras och var det kommer ifrån. LÄS MER

 4. 4. Att växa upp i missbruk : vuxna barns upplevda aktörskap

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Jenny Lundmark; [2021]
  Nyckelord :Agency; Adult children; Coping strategies; Parental substance abuse; Children of alcoholics; Aktörskap; Vuxna barn; Strategier; Missbruk; Uppväxt;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how adult children of parents with substance abuse describe their agency during childhood. The study was conducted by examining podcasts on substance abuse using qualitative content analysis. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors attityder till smärtbehandling för opioidberoende patienter : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Frida Eriksson; Marika Bjärgestad; [2021]
  Nyckelord :Attitudes; Nurse’s; Opioid dependence; Pain; Attityder; Opioidberoende; Sjuksköterskor; Smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund Smärta är en subjektiv upplevelse och smärtbehandling bör därför utformas olika beroende på individens smärtupplevelse. Att lindra lidande och smärtbehandla alla patienter där behovet finns är en del av sjuksköterskans arbetsuppgifter. LÄS MER