Kvinna och företagsägare : En narrativ studie om karriärmöjligheter och utmaningar

Detta är en Magister-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

Sammanfattning: Det finns en ojämn fördelning företagsägare i Sverige där andelen är 70% män och 30% kvinnor. Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för kvinnor som är företagsägare. Delvis genom att undersöka faktorer som påverkade kvinnorna att bli företagsägare, och delvis vilka karriärmöjligheter och utmaningar kvinnorna upplevde vid starten av företaget, upplever nu och ser i framtiden. Teoretiska begrepp som används är brytpunkter och livsdesign. Brytpunkter är ett begrepp inom Careership-teorin om karriärbeslut från Hodkinson och Sparkes och livsdesign är ett begrepp från Savickas et al. och innehåller delar av karriärkonstruktion, självkonstruktion och livslång själv-konstruktion. Det finns ett socialkonstruktivistiskt perspektiv i studien och metoden som har använts är kvalitativ genom narrativa intervjuer. I resultatet kommer fyra teman att presenteras; faktorer som påverkade att bli företagsägare, utmaningar då och nu, karriärmöjligheter då och nu, och utmaningar och karriärmöjligheter i framtiden. Resultatet visar att det finns påtvingande brytpunkter, självinitierande brytpunkter och ibland en kombination av båda inför karriärvalet att bli företagsägare. Vidare visar resultatet att personer oavsett ålder behöver göra övergångar inom arbetslivet och en livsdesign är en förutsättning för att klara sig i en ständigt föränderlig och turbulent arbetsmarknad. Resultatet visar att de flesta kvinnorna har en förälder som är företagsägare och några har även andra personer inom sitt nätverk. Det framkommer även att intervjupersonerna har fått lära sig hantera olika utmaningar och nya aktiviteter inom sitt företagande vilken har stärkt deras självförtroende och har lett till ett ökat självledarskap. De har också behövt hantera att själva skapa arbetstillfällen för att kunna försörja sig, något som är annorlunda från en löneanställning. De lyfter vidare nätverkets betydelse där andra företagsägare ger en kompetenshöjande och stöttande funktion. Samtliga vill fortsätta vara företagsägare trots olika framtidsutmaningar inom klimatomställning och pågående inflation. De ser fortfarande karriärmöjligheter och har olika mål inom sitt företagande i framtiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)