Sökning: "förvaltningsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 460 uppsatser innehållade ordet förvaltningsrätt.

 1. 1. Hur tungt väger ett barns ord? : En kvalitativ studie om hur förvaltningsrätten tar barns berättelse i beaktande vid domslut rörande 2 § LVU

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Ivona Cota; Alize Högberg; [2020]
  Nyckelord :LVU; physical and mental abuse; administrative court; children s rights; perspective of the child; compulsory care; LVU; fysiskt- och psykiskt våld; förvaltningsrätt; barns rätt; barnperspektiv; tvångsomhändertagande;

  Sammanfattning : Abstract The law with special provisions on the care of young people (SFS 1990: 52) (LVU) regulates a possible way out for the social service to compulsorily act to protect children and young people who in different ways are disadvantaged. When an intervention is made in accordance with this law, high legal security requirements are set for each child in each unique case. LÄS MER

 2. 2. Den sociala konstruktionen av ålder i LVM-domar : Inkluderas alla personer med missbruksproblematik på lika villkor i den svenska tvångsvårdslagstiftningen?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sabina Carlsson; Amanda Nilsson; [2020]
  Nyckelord :LVM; LVM-domar; förvaltningsrätten; tvångsvård; missbruksproblematik; ålderism;

  Sammanfattning : I tidigare forskning framhålls att missbruksproblematik bland äldre personer ökar, samtidigt som de i låg utsträckning bereds vård för problematiken. Enligt svensk lag har socialtjänsten ansvaret för att individer som har missbruksproblematik ska få stöd för att bli fri sitt missbruk. LÄS MER

 3. 3. Överklagbart förvaltningsbeslut? : Fallet med nyckelbiotopsregistreringarna

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Malin Ahlm-Marklund; [2020]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; förvaltningsbeslut; förvaltningsbesluts överklagbarhet; nyckelbiotopsinventering; nyckelbiotopsregistrering;

  Sammanfattning : Förvaltningsmyndigheter intar i skilda sammanhang och på varierande sätt ställningstaganden för hur enskilda förväntas agera i olika situationer. Med anledning av en myndighets uttalanden kan frågan om myndighetens ställningstagande är ett överklagbart beslut uppkomma. LÄS MER

 4. 4. Riksintressen för kulturmiljövården – Prövningar i mark- och miljööverdomstolen 2011–2019

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Carl Artéus; [2020]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; miljörätt; riksintresse; plan- och bygglagen; miljöbalken; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Miljöbalkens hushållningsregler syftar till att ur ett långsiktigt perspektiv säkra tillgången till viktiga mark- och vattenresurser genom ett ändamålsenligt utnyttjande. Företräde ska ges användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. LÄS MER

 5. 5. Hanteringen av bemötandefrågor i hälso- och sjukvården - teori och praktik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Micha Hallberg; [2020]
  Nyckelord :Offentlig rätt; medicinsk rätt; bemötande; health law; hälso- och sjukvård; diskriminering; förvaltningsrätt; Inspektionen för vård och omsorg; IVO; Diskrimineringsombudsmannen; DO; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Forskning visar att när patienter upplever att de blir dåligt bemötta av hälso- och sjukvårdspersonal drabbas patienternas möjligheter att vara delaktiga i sin egen vård. Då är det viktigt att det finns någonstans patienterna kan vända sig och klaga. LÄS MER