Sökning: "biblioteks- och informationsvetenskap emma"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden biblioteks- och informationsvetenskap emma.

 1. 1. Att bokstarta : en studie av samverkan i läsfrämjande arbete för små barn

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Emma Svidén; Isabella Staf; [2018]
  Nyckelord :Biblioteks- och informationsvetenskap; Läsfrämjande; Litteracitet; Family literacy; Familjelitteracitet; Folkbibliotek; Bibliotek; Bokstart; Nyinstitutionell teori; Samverkan; Samarbete; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Bookstart is a reading promotion programme for small children aged 0-3. In this thesis we have examined how librarians work with this programme in Landskrona. The librarians are reaching out to preschools, open preschools and child health care centers to develop a long-term programme in collaboration with these institutions. LÄS MER

 2. 2. Förändringar inom kunskapsorganisation vid ett humanistiskt specialbibliotek : En domänanalytisk studie över Vitterhetsakademiens biblioteks verksamhet och samling

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Emma Wallin; [2017]
  Nyckelord :Cultural heritage; Domain analysis; Discourse analysis; Knowledge organization; Special library; Library and information science; Kulturarv; domänanalys; diskursanalys; kunskapsorganisation; specialbibliotek; biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to carry out a contextual analysis based on Birger Hjørland’s socio-epistemological theory and thereby create a coherent picture of Vitterhetsakademiens biblioteks (KVHAAB) activities, collection and knowledge organization from a historical perspective. The questions that are analyzed in this paper are how the knowledge organization, classification and search capabilities correspond to the goals that KVHAAB has set for the institution. LÄS MER

 3. 3. Lugn och ro eller fullt ös 24/7? : En jämförande fallstudie av olika aktörers beskrivningar av folkbibliotekets identitet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Emma Håkansson; Pernilla Fröjdh; [2014]
  Nyckelord :ALM; library and information studies; public library; identity; roles; meeting place; participation; urban development; cooperation; ABM; biblioteks- och informationsvetenskap; folkbibliotek; identitet; roller; mötesplats; delaktighet; stadsutveckling; samverkan; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This Master’s thesis consists of a qualitative case-study of the ideas of the public library expressed in politicians, librarians and users descriptions of the public library in general and specifically Klostergårdens library. Klostergårdens library is a branch library in Lund that has been reestablished in cooperation with a local youth center in a newly constructed building. LÄS MER

 4. 4. Informationshantering hos personer med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi : Hur personer med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi hanterar och bearbetar information i arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Amanda Aronsson; Emma Arnehov; [2013]
  Nyckelord :Dyslexi; Läs- och skrivsvårigheter; Ordblind; Biblioteks- och informationsvetenskap; Informationshantering; Informationsförmedling; Informationsförsörjning; Yrkesverksam; Arbete; Kompetens; Samspel; Arbetssätt; Svårigheter; Hjälpmedel; Kompensatoriska hjälpmedel; Alternativa verktyg; Metoder; Strategier; Kommunikation; Likvärdhet; Tillgänglighet; Skam; Självförtroende;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to investigate how individuals with reading- and writing disabilities and dyslexia handle their information need in the workplace. The method that has been used is a qualitative study made with interviews with individuals who have these problems, to see how they think and feel about the flow of information on their everyday basis. LÄS MER

 5. 5. Utlandsstudier under studietiden, en merit?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Emma Hermansson; [2006]
  Nyckelord :Bibliotekarie; Biblioteks- och informationsvetenskap; Fenomenografi; Merit; Utbytesprogram; Utlandsstudier;

  Sammanfattning : Högskola/universitet riktar sina blickar allt mer ut mot övriga världen och en del i denna internationalisering är att studenterna har möjlighet till utlandsstudier under studietiden. En av de utbildningar som uppmärksammar detta är Biblioteks- och informationsvetenskaps-programmet vid Växjö universitet, där studenterna den femte terminen har möjlighet till utlandsstudier. LÄS MER