Sökning: "ALM"

Visar resultat 1 - 5 av 447 uppsatser innehållade ordet ALM.

 1. 1. Delningsekonomi & kultur - En analys om hur ett kulturellt perspektiv kan kartlägga och bidra till att marknadsföra delningsekonomi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Sahlgren; Joel Alm; [2020-02-21]
  Nyckelord :Delningsekonomi; CCT; Marknadsföring; Klimat; Konsumentidentitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Tillsammans blir vi bättre : Specialpedagogens handledning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Camilla Alenbro; Linda Alm Eriksson; [2020]
  Nyckelord :specialpedagog; pedagoger; rektor; reflektion;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka några specialpedagogers och några rektorers erfarenheter av och uppfattning om specialpedagogens handledning i förskolan. Denna studie utgår från en kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer med fyra specialpedagoger och fyra rektorer i en och samma kommun. LÄS MER

 3. 3. Att arbeta personcentrerat : En litteraturstudie ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Hanne Lene Rådbrink; Anna Alm; [2020]
  Nyckelord :person; personcentrerat arbetssätt; personcentrerad vård; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det har visat sig genom tidigare forskning att patienter upplever brister i bemötandet från sjuksköterskor i vården och att detta leder till att de känner sig osäkra, osynliga och inte delaktiga. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta personcentrerat. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av att stärka patienters egenmakt i psykiatrisk öppenvård

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Sara Alm; Helena Weins; [2020]
  Nyckelord :egenmakt; självbestämmande; patientdelaktighet; kvalitativ metod; sjuksköterskor; omvårdnad; erfarenheter; psykiatrisk öppenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Egenmakt definieras som individens valfrihet, inflytande och kontroll över den egna livssituationen. Det finns ett stort behov av ökad egenmakt hos individer med psykisk ohälsa och arbetet med att stärka patienters egenmakt är en viktig arbetsuppgift för sjuksköterskan i den psykiatriska vården. LÄS MER

 5. 5. Brottsutredningar mot straffomyndiga barn: Om möjligheterna enligt 31 och 38 §§ LUL att utreda barn under 15 år för brott, utifrån art.40 barnkonventionen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Svante Alm; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER