Sökning: "mötesplats"

Visar resultat 1 - 5 av 578 uppsatser innehållade ordet mötesplats.

 1. 1. "Målet är ju att barnen ska sugas in i miljön" : En kvalitativ studie om åtta förskollärares uppfattningar om lärmiljön inomhus på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jane Lönn; Evelina Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :förskola; förskollärare; inomhusmiljö; material; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur förskollärare uppfattar förskolans lärmiljöer inomhus och hur de utformar den. Vi undersökte också hur förskollärare arbetar för att göra barnen delaktiga i utformningen. För att få fram deras uppfattningar använde vi oss av en kvalitativ forskningsansats med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Digitaliseringens påverkan på en banks värdegrunder “En fallstudie på ett av Handelsbankens lokala kontors upplevda påverkan av digitaliseringens inflytande på medarbetarnas vardagliga arbete”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Johansson; Rosanna Newsome; [2021-06-30]
  Nyckelord :Digitalisation; values; Handelsbanken; bank; change; long-term relationships; close to customer; local presence; Digitalisering; värdegrunder; Handelsbanken; bank; förändring; långsiktiga relationer; närhet till kund; lokal närvaro.;

  Sammanfattning : Det sker en allt snabbare teknisk utveckling i dagens samhälle och det ställs höga krav på företag och organisationer att anpassa och erbjuda sina produkter och tjänster i allt mer digitala format. Det här ställer även krav på banker och finansiella institutioner att ställa om sin verksamhet från de traditionella fysiska mötena. LÄS MER

 3. 3. Barns tillgänglighet till lekplatser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Agnes Bergqvist; Emma Eriksson; [2021-06-23]
  Nyckelord :Tillgänglighet; Barn; Lekplats; Självständig rörelse;

  Sammanfattning : The essay studies children's accessibility to playgrounds in the Halmstad urban area. The purpose was to illustrate children's equal accessibility to playgrounds, based on the playground's location in Halmstad and the barriers that affect children's accessibility. Accessibility was also studied in relation to children's dwelling. LÄS MER

 4. 4. Stängda dörrar – inget hinder för bokälskare : Mediebilden av folkbiblioteket under pandemin

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linda Magnusson; Jasmin Zetterquist Gunnarsson; [2021]
  Nyckelord :Folkbibliotek; mötesplats; diskursanalys; diskursteori; Laclau Mouffe; Hedemark; media; coronapandemin;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to deepen our knowledge about the value of the Swedish Public Library as expressed in the local press during the corona pandemic. The empirical material consists of 54 articles published in December 2020 and January 2021. LÄS MER

 5. 5. Kommunikation i allmänhetens vardagsrum : En kvalitativ intervjustudie om bibliotekariers upplevelser av folkbibliotekens demokratiska roll i samhället

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Jenny Fjellström; Linda Halvarsson; [2021]
  Nyckelord :Communication; Competence; Democracy; Digitisation; Librarian; Library; Public Education; Public Library; Bibliotek; Bibliotekarie; Demokrati; Digitalisering; Folkbibliotek; Folkbildning; Kommunikation; Kompetens;

  Sammanfattning : Med bakgrund i att samhället blir allt mer digitaliserat är studiens syfte att undersöka bibliotekariers upplevelser av kommunikation med biblioteksbesökare och sin folkbildande roll. Fokus för studien är bibliotekariernas egen upplevelse vilket resulterat i att en kvalitativ metod med intervjuer har använts. LÄS MER