Säker digitalisering inom medicinteknik

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för data- och systemvetenskap

Sammanfattning: Medicinteknik är ett fält med en hög grad av digitalisering som erbjuder många viktiga tjänster inom sjukvården. Sjukvården har på senare år visat sig sårbar för intrång och cyberattacker med goda incitament för fientliga aktörer. Mer uppkopplade system förenklar användningen och integreringen av olika medicinska apparater och system men medför även risker som en följd av att mer av systemet blir tillgängligt för externa aktörer. Nya innovationer och en mer digitaliserad bransch kan alltså medföra problem om nödvändiga säkerhetsåtgärder inte vidtas. Branschen undersöks utifrån följande frågeställning: Hur arbetar medicintekniska företag för att motverka risker och hot inom cybersäkerhet? För att belysa nutidsläget inom branschen gjordes med en kvalitativ utgångspunkt en kartläggning av de risker och hot som branschen upplever med avgränsning på små och medelstora företag inom Sverige. Data samlades in genom ett antal semistrukturerade intervjuer med viss anpassning utifrån organisationens verksamhetsbeskrivning.Totalt utfördes 15 intervjuer, 13 med företag verksamma inom medicinteknik eller medicinframställning. En intervju utfördes med en kontakt på Läkemedelsverket och en intervju utfördes med två kontakter som arbetar med informationssäkerhetsfrågor inom en svensk region. Intervjuerna analyserades sedan med hjälp av tematisk analys. Den tematiska analysen resulterade i sju teman. Bland de intervjuade verksamheterna bedömdes generellt risken för intrång i verksamheten som låg, tjänster eller anslutna produkter som brukas av slutanvändare uppfattades dock som mer utsatta. Intervjuerna utfördes under en övergångsperiod till nya förordningar som ställer strängare krav på patientsäkerhet samt cybersäkerhet för medicintekniska produkter. Kraven som dessa förordningar ställer samt eventuella krav från vården identifierades som den primära motivationen att investera i informationssäkerhet bland de intervjuade företagen. Ett flertal respondenter framförde kritik mot de nya regelverken och hävdade att arbetet som krävs för att uppnå kraven är alltför omfattande för mindre verksamheter och risken att företag eller produkter skulle lämna marknaden som en följd framhävs. Synpunkten från Läkemedelsverket och regionen skiljde sig och de betraktade kraven som ställdes som rimliga samt nödvändiga.Resultaten från intervjuerna visar ett behov av ökat stöd för små och medelstora verksamheter för att kunna uppnå de krav som ställs samt vägleda mindre verksamheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)