Sökning: "effektivt rättsmedel"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden effektivt rättsmedel.

 1. 1. Brottsoffer, inte nationellt säkerhetshot - Utvisningshot och tillgång till rättsskipning för kvinnor utsatta för människohandel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Melinda Sjunnesson; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; förvaltningsrätt; brandväggar; firewalls; människohandel; inre utlänningskontroll; access to justice; tillgång till rättskipning; effektivt rättsmedel; betänketid; reflektionsperiod; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Human trafficking for sexual purposes is a crime that mainly affects women coming from other countries. The women are brought to Sweden and forced to sell sexual services while under threat and hard control of their perpetrators. Fighting men's violence against women has for many years been an important goal for the Swedish government. LÄS MER

 2. 2. MR-institutionen: universalmedelför stärkt rättighetsskydd? : Är Sverige i behov av en MR-institution i enlighet med Parisprinciperna?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Zoteeva; [2019]
  Nyckelord :NHRI; National Human Rights Institution; access to justice; Mänskliga rättigheter; MR-institution; nationell institution för mänskliga rättigheter; NIMR; tillgång till effektivt rättsmedel; Human Rights;

  Sammanfattning : The Paris Principles, a UN document adopted in 1993, requires that states establish NationalHuman Rights Institutions [cit. NHRI] for the protection and promotion of human rights. LÄS MER

 3. 3. Förtal mot juridisk person och bristen på effektiva rättsmedel i svensk rätt : Ett skadeståndsrättsligt perspektiv

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Edina Huskanovic; [2018]
  Nyckelord :Defamation of Legal Persons; Effective Legal Remedies; Tort Law; Union Law; European Convention of Human Rights; Freedom of Speech; Swedish Constitution; EU Charter of Human Rights; Criminal Law; European Law; Ekonomiskt förtal; förtal mot juridisk person; konventionsrätt; unionsrätt; EU-rätt; EKMR; EU:s rättighetsstadga; Europarätt; yttrandefrihetsgrundlagen; tryckfrihetsförordningen; yttrandefrihet; komparativ studie; straffrätt; civilrätt; skadeståndsrätt; effektiva rättsmedel;

  Sammanfattning : Sammanfattning Yttrandefriheten utgör en av grundbultarna i en demokratisk rättsstat. I svensk rätt är den grundlagsskyddade yttrandefriheten, reglerad i TF och YGL, starkt förankrad. De inskränkningar som får göras i denna bygger på noggranna överväganden. LÄS MER

 4. 4. RÄTTEN ATT BLI BORTGLÖMD : Ur ett rättighets- och rättssäkerhetsperspektiv

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Andersson Elina; [2018]
  Nyckelord :Rätten att bli bortglömd; The right to be forgotten;

  Sammanfattning : Rätten att bli bortglömd uppstod under 2014 i.o.m. EU-domstolens avgörande, Costeja mot Google. LÄS MER

 5. 5. Rätten att bli bortglömd : Enligt den allmänna dataskyddsförordningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :David Johansson; [2018]
  Nyckelord :GDPR;

  Sammanfattning : I denna uppsats utreds och analyseras rätten att bli bortglömd som en del av den allmänna dataskyddsförordningen, GDPR. Syftet med arbetet är att redogöra för rättens omfattning i ljuset av den rätt att bli bortglömd som etablerades av EU-domstolen genom avgörandet Costeja mot Google, 2014. LÄS MER