Policyimplementering i organisationer : en kvalitativ studie av förutsättningar för miljöimplementering

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Författare: Pontus Juhlin; Sonny Rosenqvist; [2002]

Nyckelord: Sociology; Sociologi; Social Sciences;

Sammanfattning: Inom organisationer och företag finns ett generellt problem med att nå ut med policyimplementering i sin organisation. Det finns ofta en diskrepans mellan det tänkta och det som i själva verket blir utfallet av en insats. Denna uppsats tar sin utgångspunkt i det faktum att Lunds kommun har för avsikt att införa ett miljöledningssystem inom sin förvaltning. Som ett specifikt fall på detta har vi tittat på Polhemskolan i Lund. Här står man i begrepp att införa detta miljöledningssystem och vi har studerat vilka förutsättningar som finns för att detta skall falla väl ut. Syftet med uppsatsen är att studera för problemet relevanta teorier kring organisationers uppbyggnad och kunskapsspridning, tillsammans med de tankar som människor som arbetar inom Polhemskolan har om detta, för att på så sätt finna en ny relevant kunskap för ämnet. Undersökningen är upplagd som en fallstudie där vi som empiriskt material använder oss av de formella planer som finns för hur Polhemskolan skall/bör arbeta tillsammans med 10 kvalitativa intervjuer med människor anställda på skolan. De slutsatser som vi kan dra av undersökningen visar att den tid lärarna har till förfogande är centralt för om policyimplementeringen skall bli lyckad. Den visar även att det är viktigt att organisationen ser varje ny uppgift som en enskild uppgift så inte lösningar på gamla uppgifter appliceras på nya.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)