Sökning: "undersköterskor"

Visar resultat 1 - 5 av 415 uppsatser innehållade ordet undersköterskor.

 1. 1. Öppna frågor i interaktion mellan undersköterskor och personer med kommunikationsstörning på särskilda boenden för äldre

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Emma Lidskog; Miriam Grundström; [2021-02-03]
  Nyckelord :Neurogena kommunikationsstörningar; särskilda boenden för äldre; öppna frågor; personcentrerad vård; Conversation Analysis; Neurogenic communication disorders; long-term residential care; open-ended questions; person-centered care; Conversation Analysis;

  Sammanfattning : Healthcare professionals asking open-ended questions has been de-scribed as a way of promoting the patient’s participation, which is fundamen-tal in person-centered care. At the same time research shows that open-ended questions may be problematic in conversations with people with communica-tion disorders. LÄS MER

 2. 2. Teamarbete på BB : En intervjustudie av barnmorskors och undersköterskors upplevelser

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Joanna Nilsson; Rebecca Udén; [2021]
  Nyckelord :teamwork; experience; midwife; assistant nurse; postnatal care; teamarbete; upplevelse; barnmorska; undersköterska; eftervård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Teamarbete anses nödvändigt i hälso- och sjukvården. Barnmorskan och undersköterskan ska kunna samarbeta i team tillsammans med andra barnmorskor, undersköterskor samt med andra professioner. Syfte: Syftet med studien var att beskriva barnmorskors och undersköterskors upplevelser av teamarbete på ett BB. LÄS MER

 3. 3. Vårdpersonals upplevelser av hjälplösa situationer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Johannes Harvisalo; [2021]
  Nyckelord :stressors; nurses; health professionals; work situation in healthcare; self-efficacy ;

  Sammanfattning : Vårdsituationen i Sverige präglas av personalbrist, långa arbetsdagar och stress. Under dessa arbetsförhållanden uppstår det situationer som kan upplevas hjälplösa av vårdpersonal. Vårdpersonals tilltro till att hantera dessa situationer påverkas. LÄS MER

 4. 4. Förekomst av fysiskt och psykiskt våld på akutmottagningar : En kvantitativ studie om förekomsten av våld bland läkare, sjuksköterskor och undersköterskor på akutmottagningar i Mellansverige

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Catarina Meriläinen; [2021]
  Nyckelord :Workplace violence; Occupational health; Violence in healthcare; Arbetsplatsvåld; Arbetshälsa; Våld inom vården; Vårdpersonal;

  Sammanfattning : Problemformulering: En stor andel av all vårdpersonal har utsatts för psykiskt eller fysiskt våld under sina arbetsliv och akutmottagningar är en av miljöerna där arbetsplatsvåldet är ett utbrett arbetsmiljöproblem. Tidigare studier lyfter att forskning behövs på lokal nivå i syfte att få en ökad förståelse för anledningen till våldet samt för att kunna utveckla ett preventivt arbete anpassat efter de lokala behoven. LÄS MER

 5. 5. När skådespel utgör grunden för ett väl utfört emotionellt arbete : En kvalitativ studie av undersköterskans emotionella arbete inom hemtjänsten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Andreas Larsson; Frida Nordström; [2021]
  Nyckelord :homecare; emotional labor; lack of time; professional role; acting; hemtjänst; emotionellt arbete; tidsbrist; yrkesroll; skådespel.;

  Sammanfattning : Kvinnliga undersköterskor inom äldreomsorgen i Sverige är en utsatt grupp där sjukskrivningar är vanligt förkommande och det finns rapporter som påvisar att sociala kontakter med vårdtagare ger en ökad risk för psykisk ohälsa. Syftet med studien är att få en djupare förståelse för det emotionella arbete som ingår i en undersköterskas yrkesroll. LÄS MER