Strävan efter ett bättre föräldraskap : en kartläggande litteraturstudie om föräldrastödprogram för föräldrar med utagerande barn

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Farzaneh Rezaie; Såda Seck; [2023]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna studie är en kartläggande litteraturstudie. Den syftar på att undersöka föräldraprogram riktat mot föräldrar med barn som har utagerande beteendeproblematik i Sverige för att se om programmen ger en minskad effekt på utagerande beteende på barn och ungdomar. Totalt blev det sex föräldrastödprogram som ingick i studien:  Komet, Triple P, Cope, CPP, De otroliga åren och Connect. Resultaten visar på en minskad beteendeproblematik hos barnen efter deltagandet i studierna. Den visade även att föräldrar fick strategier och ökad föräldrakompentens efter deltagandet i de olika programmen. Den övergripande slutsatsen är att positiv förstärkning var en bidragande faktor till att minska barnens utagerande beteende. Slutsatserna är att det är främst mammor som är mer benägna att delta i föräldrastödprogram än pappor. Fokuset på studierna var att främst undersöka yngre barn och av dem deltagande barnen var majoriteten pojkar som deltog än flickor. Ytterligare en slutsats är att barn och ungdomar är en svårbehandlad grupp, med anledning till det krävs det mer forskning i svensk kontext av föräldrastödprogram.         

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)