Sökning: "socialsekreterare"

Visar resultat 1 - 5 av 1337 uppsatser innehållade ordet socialsekreterare.

 1. 1. FÖRHANDSBEDÖMNING SOM PRAKTIK - Socialsekreterares upplevelser av att tillvarata barns röst och rättigheter vid misstänkt oro för att barn far illa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hanna Larsson; [2024-01-25]
  Nyckelord :socialsekreterare; förhandsbedömning; barns röst; orosanmälan; anmälningsskyldighet;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte var att förstå hur socialsekreterare beskriver att de hanterar och genomför förhandsbedömningar av barn och unga vid inkommen anmälan om oro. Studiens frågeställningar har formulerats med anledning av en förändrad svensk barnrätt och frågeställningarna syftade till att ringa in de strategier socialsekreterare använder sig av och de utmaningar de möter när barnets röst och rättigheter ska tillvaratas vid förhandsbedömningar som praktik. LÄS MER

 2. 2. Socialsekreterarnas ställning gentemot lagförslagen om anmälninsplikt : En kvalitativ studie som undersöker socialsekreterares ställning och deras handlingsutrymme inför lagförslaget om anmälningsplikt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Nawal Mahmoud; Nada Awes; [2024]
  Nyckelord :Keywords: Social workers; undocumented immigrants; social services; challenges; ethical issues; human right; role conflicts.; Nyckelord: Socialsekreterare; papperslösa migranter; socialtjänsten; utmaningar; etiska problem; etiska dilemma; mänskliga rättigheter; rollkonflikter.;

  Sammanfattning : This study focuses on the proposed legislative amendment regarding mandatory reporting. The purpose of the study is to investigate how social workers within social services perceive the legislative proposal on mandatory reporting, identify ethical dilemmas that social workers associate with the mandatory reporting law, and explore how they reason about handling these dilemmas. LÄS MER

 3. 3. "JAG PRATADE OM SOCIALTJÄNSTLAGEN, SoL, OCH TOLKEN MÅLADE UPP EN SOL" : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser och utmaningar i det professionella mötet med klient där tolk är närvarande.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Maja Stråhle; Tova Danngren Stenlund; [2024]
  Nyckelord :Social worker; interpreter; power; communication; social work; Socialsekreterare; tolk; makt; kommunikation; socialt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka socialsekreterares upplevelser och utmaningarmed tolkanvändning i det professionella mötet. Studien utgick från en kvalitativ metod sombestod av sju semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. “Det ena utesluter inte det andra” : En kvalitativ studie om socialsekreterares förutsättningar att arbeta med våldsutsatta män i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Linus Börjesson; Daniel Fatahi; [2024]
  Nyckelord :Men subjected to violence; domestic violence; social worker; norms; underreporting; Våldsutsatta män; VNR våld i nära relation ; socialsekreterare; normer; mörkertal;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka socialsekreterarnas arbete med våldsutsatta män i nära relation (VNR) genom att undersöka arbetsmoment såsom information, bemötande, rutiner, insatser och samverkan inom socialtjänsten. Studien genomfördes med hjälp av kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer från sex socialsekreterare inom socialtjänsten. LÄS MER

 5. 5. ”Den dagen jag inte påverkas emotionellt kommer jag inte vilja jobba kvar som socialsekreterare” : En kvalitativ intervjustudie om socialsekreterares erfarenheter avemotioner och emotionshantering i arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Louise Molin; Saga Nilsson; [2024]
  Nyckelord :Social work; social workers; workload; emotions; emotional fatigue; emotion management; coping.;

  Sammanfattning : In human service professions, professionals are expected to respond to and manage not only the emotions of others, but also their own. Due to the negative effects of poor emotion management, it is relevant for social workers to gain a better understanding of the role of emotions in their work. LÄS MER