Sökning: "emotion management"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden emotion management.

 1. 1. Polisen som en känslokameleont - En intervjustudie om emotionellt arbete inom polismyndigheten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Nicole Larsson; [2019]
  Nyckelord :Key words: police; emotion management; emotional adaptation; feeling rules; deep acting; surface acting and emotional dissonance.; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study is based on six interviews with a mixture of female and male police officers regarding their emotional labour. The purpose of the study has been to examine how the police handle their emotions, as well as account for experienced differences between feelings that arise at meetings with perpetrators or crime victims. LÄS MER

 2. 2. Kämpa, fly eller ta en snus : Skillnader och likheter mellan och inom könens skolrelaterade stress och stresshantering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Julia Ekholm; Olivia Holmgren; [2019]
  Nyckelord :school-related stress; self-perceived stress; the transactional model; gender perspective; sex differences; socialization; skolrelaterad stress; självupplevd stress; transaktionsmodellen; genusperspektivet; könsskillnader; socialisering;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka elevers upplevda stress och deras tillvägagångssätt för att hantera denna stress med hjälp av copingstrategier, vilket sedan sätts i relation till biologiskt kön. Arbetet utgår ifrån ett elektroniskt frågeformulär som inkluderar både kvantitativa och kvalitativa aspekter. LÄS MER

 3. 3. Affect regulation and exhaustion disorder: what's the connection?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Cecilia Dautovic Bergh; Jenny Damsgaard Rapp; [2018]
  Nyckelord :emotion regulation; affect regulation; burnout; exhaustion disorder; stress; KEDS; DERS; HADS; primary care; stress management; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker om det finns en koppling mellan minskade symtom av utmattningssyndrom och förbättrad affektreglering. Tjugosex patienter med utmattningssyndrom utifrån Socialstyrelsens kriterier deltog i 6 till 14 KBT- (11 patienter) eller PDT/IPT-fokuserade (15 patienter) behandlingstillfällen som fokuserade på symtomlindring och ökad uppmärksamhet på olika kroppsliga sensationer: utmattning, stressnivå och känslor. LÄS MER

 4. 4. Artificial Intelligence : An approach for decision-making in crisis management

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Pia Weber; Guillaume Noizet; [2018]
  Nyckelord :Crisis management; crisis; artificial intelligence; decision-making; human intelligence; intuition; rationality; emotion; perception; heuristic; experiences;

  Sammanfattning : The interest in crisis management is increasing for some decades now, since researchers and organizations have realized that crises can endanger them severely and that all kinds of organization are potentially under the constant threat of crises. Artificial intelligence (AI) is also in the heart of the attention as some tasks, traditionally occupied by humans, are already replaced by AI agents, and the fast development achieves more and more promising results. LÄS MER

 5. 5. “POKERFACE” A QUALITATIVE STUDY OF CARE STAFF’S EXPERIENCES OF WORKING WITH INDIVIDUALS WHITH A CHALLENGING BEHAVIOR

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Hanna Lanemar; [2018]
  Nyckelord :Autismspektrumtillstånd; Emotionellt arbete; intellektuell funktionsnedsättning; LSS - verksamhet; utmanande beteende; stödpersonal; Autism spectrum; care staff; challenging behaviour; emotional labor; intellectual impairment;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att stödpersonal till brukare som har ett utmanande beteende har en komplex och ibland svår arbetssituation och yrkesroll. Stödpersonalen upplever känslor som rädsla, maktlöshet, sorgsenhet, ilska och tidlöshet i mötet med en brukare som har ett utmanande beteende. LÄS MER