Mer än bara sparka boll: Kvalitativ studie om fotboll som arena för integration

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Socialhögskolan

Sammanfattning: Den här kandidatuppsatsen är en kvalitativ studie som undersöker fotboll som arena för integration. Den utgår från teorier om socialt kapital, norm och språk för att kunna analysera och skapa förståelse kring empirin som är hämtad genom fyra intervjuer. Resultatet visar att fotboll har en styrka i att den innehåller ett språk som talas av alla världen över. Men för att fotboll även ska fungera som en arena för integration så behövs det ett socialt sammanhang och gemenskap då fotbollen, precis som i samhället i övrigt, innehåller exkluderande krafter som exempelvis rasism, homofobi och sexism. Om det sociala sammanhanget kan tillgodoses kan även nätverket det skapar hjälpa individen i andra delar av livet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)