Sökning: "familj"

Visar resultat 1 - 5 av 3099 uppsatser innehållade ordet familj.

 1. 1. Barn som inte för möjlighet att växa upp

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Lilja; Jenny Wallin; [2022-01-18]
  Nyckelord :sjuksköterska; upplevelse; palliativ vård; barn;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att möta barnet och familjen när palliativ vård ges till barnet är en komplex situation då sjuksköterskan har i uppgift att vårda barnet och samtidigt finnas som stöd för hela familjen. Den palliativa vården till barn skiljer sig mot den palliativa vård som ges tillvuxna, då barn till skillnad från vuxna fortfarande utvecklas vilket innebär att vården behöver anpassas utefter barnet och dess utveckling. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans upplevelse av att vårda barn i livets slutskede

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sif Poulsen; Johanna Eriksson; [2022-01-18]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; upplevelse; pediatrisk palliativ vård; barn i livets slutskede;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vårda barn i livets slutskede är en arbetsuppgift som ingår i många sjuksköterskors vardag och något de flesta sjuksköterskor kommer stöta på någon gång under sitt yrkesliv. Att vårda barn i livets slutskede är en påfrestande arbetsuppgift för sjuksköterskan som kan väcka många starka känslor. LÄS MER

 3. 3. När det ofattbara händer - föräldrars upplevelser av att ha ett barn som vårdas palliativt

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ida Svensson; Veronica Gyllenbrodd; [2022]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Att vara förälder till ett döende barn som vårdas palliativt inneliggande på sjukhus innebär lidande och sorg. Föräldrar är i behov av stöd av familj samt närstående och samarbetet med vårdpersonalen är centralt. Syfte: Beskriva föräldrars upplevelser av att ha ett barn som vårdats palliativt på en neonatalavdelning. LÄS MER

 4. 4. Prostitutionen i Sverige under covid-19-pandemin : En kvalitativ intervjustudie med unga prostituerade

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Wilhelmina Torppa; [2022]
  Nyckelord :Prostitution; covid-19; ungdom;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt hur covid-19-pandemin har påverkat unga individers involvering inom prostitution i Sverige under åren 2020–2021. Då fenomenet har rapporterats att ha ökat under den angivna tidsperioden och där den tidigare forskningen uppvisade en kunskapslucka gällande unga personer inom prostitution i koppling till covid-19-pandemin, kom detta att utgöra studiens syfte där de unga prostituerades upplevelser och erfarenheter har undersökts genom en fenomenologisk metodansats. LÄS MER

 5. 5. Flerföräldrafamiljen och dess förhållande till det rättsliga föräldraskapet i Sverige 

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johanna Sköld; [2021-11-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hur vi bildar familj och hur barn blir till är något som länge har setts som självklart. I takt med att samhället har förändrats och ny teknik har tillkommit har det dock vuxit fram nya sätt att bli förälder och att bilda familj. LÄS MER