Sökning: "Gunnel"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade ordet Gunnel.

 1. 1. Det osynliga barnet. Vårdnadshavare till flickor med autism och deras relation till grundskolan.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Gunnel Troberg; [2023-07-05]
  Nyckelord :autism; ADHD; flickor; grundskolan; vårdnadshavares upplevelse;

  Sammanfattning : Abstract: This study aims to enhance our understanding of how caregivers of girls with autism perceive their relationship with primary schools. The study aims to, by providing valuable insights into how these caregivers can collaborate with schools, to take preventive measures and promote favourable conditions for girls with autism. LÄS MER

 2. 2. A solution for pollution

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Gunnel Sköld; Christoffer Carlson; [2022]
  Nyckelord :carbon accounting; data collection; comparability; accuracy;

  Sammanfattning : With consideration to the rising demand for sustainability reporting and transparency in the documentation of environmental progress, this thesis provides an in-depth investigation of the carbon accounting process. To answer how carbon accounting is performed and how the design of the process is influenced by its different areas of use, a qualitative interview-based case study has been performed at a Swedish construction company. LÄS MER

 3. 3. Vårdpersonalens erfarenhet av suicidrisk hos äldre

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Gunnel Simon Edgren; Helene Cato; [2022]
  Nyckelord :Suicidrisk; äldre; vårdpersonal; erfarenhet; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Suicid hos äldre är ett globalt problem som kan beror på flera olika faktorer. Depression är en av de vanligaste. Suicidrisk hos äldre kan yttra sig på olika sätt. Vårdpersonal kan ha avgörande betydelse i att upptäcka och förebygga suicid. LÄS MER

 4. 4. ADHD-begreppet ur ett specialpedagogiskt perspektiv : Hur arbetar lärare praktiskt i skolan när elever diagnosticerats?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Gunnel Sundström; [2022]
  Nyckelord :ADHD; arbetssätt; kategoriskt perspektiv; relationellt perspektiv; specialpedagogik;

  Sammanfattning :   Syftet med denna studie är att belysa hur pedagoger och lärare arbetar för att ge stöd till elever som diagnosticerats med ADHD. Frågeställningen som jag ville besvara är kan man dela in lärarnas synsätt på eleverna i ett relationellt och kategoriskt perspektiv? Metoden var intervju och resultatet pekar i en viss riktning på hur lärarna arbetar för att hjälpa elever som diagnosticerats med ADHD. LÄS MER

 5. 5. Värdegrundsarbete med barnlitteratur : En värdegrundsanalys av Handbok för superhjältar del 3: Ensam och Handbok för superhjältar del 4: Vargen kommer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elisabet Magnerot; [2022]
  Nyckelord :Handbok för superhjältar; barnlitteratur; värdegrund; kränkande behandling; vänskap; utanförskap; illustration; bilderbok;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att göra en kvalitativ textanalys och bildanalys av Elias och Agnes Våhlunds böcker Handbok för superhjältar del 3: Ensam (2018) och Handbok för superhjältar del 4: Vargen kommer (2018). Studien undersöker böckernas text- och bildinnehåll utifrån ett värdegrundsperspektiv, med inriktning på litteraturens karaktärer. LÄS MER