Sökning: "barnlitteratur"

Visar resultat 1 - 5 av 678 uppsatser innehållade ordet barnlitteratur.

 1. 1. "Men han är väl snäll? Han är ju snäll tycker jag..." : En kvalitativ studie om framställandet av funktionsvariationen autism i en barnbok samt nio elevers uppfattningar kring bokens huvudkaraktär

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Karin Hernhag; [2022]
  Nyckelord :Functional variation; children s literature; autism; student perceptions; textual analysis; norm criticism; Funktionsvariation; barnlitteratur; autism; elevuppfattningar; textanalys; normkritik;

  Sammanfattning : Children’s literature that includes characters with functional variations is viewed as a tool to increase understanding in classrooms. However, this assumes that the characters are portrayed in a good light and present a positive image to pupils. LÄS MER

 2. 2. Children’s literature as teaching material in the EFL classrooms for years 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Vendela Grahm; Oscar Walldén; [2022]
  Nyckelord :Children’s literature; Reading comprehension; Authentic language; Input Hypothesis; Teacher perceptions; EFL;

  Sammanfattning : The English language surrounds young children from an early age, and as they growolder, it will continue to be an important part of their lives, both inside and outside ofschool. The ability to read English is therefore essential to participate in a democraticsociety. LÄS MER

 3. 3. Könsfördelningen av betydande karaktärer i barnlitteratur : En analys av skönlitterära böcker som används i årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Tess Nordlinder; [2022]
  Nyckelord :Barnlitteratur; Bikaraktärer; Huvudkaraktärer; Identitetsskapande; Kön;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att se hur könsfördelningen ser ut bland huvudkaraktärer och betydande bikaraktärer i de 20 mest populära skönlitterära böckerna som används i årskurs 4-6. Detta för att se vilka typer av karaktärer som eleverna får möta genom skönlitteraturen, samt i vilken utsträckning eleverna får möta olika typer av karaktärer. LÄS MER

 4. 4. ”Är det en han eller hon?” En kvalitativ studie om hur genus framställs i barnlitteratur samt hur barn och förskollärare samtalar om kön under boksamtal.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Backlund Agnes; Dagermark Hanna; [2022]
  Nyckelord :Genus; kön; femininitet; maskulinitet; barnlitteratur; normkreativitet;

  Sammanfattning : Syn på genus är något som formas i både hem och förskola. Både människor, material och miljöer påverkar individens uppfattning och syn gällande sin egen identitet och andras. Barn påverkas tidigt av rådande normer i samhället på olika vis. LÄS MER

 5. 5. Mångkultur och genus i barnlitteratur : En studie av elevers bänkböcker i årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Madeleine Henriksson; [2022]
  Nyckelord :Barnlitteratur; genus; mångkultur; textanalys;

  Sammanfattning : I denna studie har tre barnböcker analyserats ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med studien är att undersöka aspekterna genus och mångkultur i elevers bänkböcker. Detta är kopplat till ett av skolans uppdrag om att ge eleverna kunskap om mångfald och förståelse för olikheter. LÄS MER