Sökning: "Emma Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 381 uppsatser innehållade orden Emma Nilsson.

 1. 1. Civilrättsliga hinder för ett ändamålsenligt LSS-boende - om normkollisioner mellan hyreslagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Nilsson; [2023-03-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : När LSS-boenden inrättas som sedvanliga hyresrätter blir såväl LSS som hyreslagen tillämplig. Uppsatsen rör sig i gränslandet mellan offentlig rätt och civilrätt och belyser en problematik som uppstår när regelverk från olika rättsområden influerar samma rättsliga relation ifråga om omsorgsbehövandes rätt till insatsen boende med särskild service. LÄS MER

 2. 2. Lågstadielärares perspektiv på högläsningsaktiviteter : En intervjustudie om lärares didaktiska utgångspunkter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jessie Nilsson; Hanna Sörberg; Emma Sjöstrand; [2023]
  Nyckelord :högläsningsaktivitet; lärare; lågstadieelever; didaktiska modeller;

  Sammanfattning : Föreliggande kvalitativa intervjustudie syftar till att undersöka lärares didaktiska utgångspunkter vid högläsningsaktiviteter i förskoleklass, årskurs ett, två och tre (F-3). För att ta reda på lärares didaktiska utgångspunkter utgår studien från frågeställningarna vilka didaktiska val ligger till grund för lärares högläsningsaktiviteter och på vilka sätt genomför lärare högläsningsaktiviteter. LÄS MER

 3. 3. Det feminina och maskulina funktionshindret : En diskursanalys av transpersoners positionering inom Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emma Nilsson; Natalie Petersson; [2023]
  Nyckelord :Gender dysphoria; gender incongruity; gender identity; gender; trans; transgender; Socialstyrelsen; discourse analysis; social work; Könsdysfori; könsinkongruens; könsidentitet; genus; trans; transperson; diskursanalys; Socialstyrelsen; socialt arbete;

  Sammanfattning : Vård av transpersoner och professionella underlag är under konstant förändring till följd av omställningar i diagnosmanualer samt till följd av dess sociopolitiska kontext. Det vetenskapliga fältet är relativt nytt och bristfällig i dess kvantitet. LÄS MER

 4. 4. Mikroföretagens upplevelse av revision och efterfrågan av frivillig revision : En undersökning om faktorerna intern nytta samt relation till revisor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Emma Nilsson; Wilma Stattin; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Revision innebär att en revisor granskar bolagets räkenskaper och bolagsledningens förvaltning. Revisorns uppgift är att kvalitetssäkra den information som styrelsen och VD:n ger ut för att säkerställa att informationen är korrekt samt skapa en trygghet till företagets intressenter (FAR, u.åa.). LÄS MER

 5. 5. Nationella minoriteters språk och kulturer i mediediskurser: bidrag eller hinder för en likvärdig förskola? : En kritisk diskursanalys

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Emma Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Media discourses; Sweden’s national minorities; preschool; social justice; languages and cultures; Mediediskurser; Sveriges nationella minoriteter; förskola; social rättvisa; språk och kulturer;

  Sammanfattning : År 2019 förstärktes Sveriges skollag och därmed förskolans uppdrag med att främja Sveriges nationella minoriteters språk och kulturer i förskolan (Skolverket, 2018a). Trots förstärkningen i skollagen framgår det i tidigare forskning att det förekommer kunskapsbrister i skolan, därmed även i förskolans verksamhet, kring Sveriges nationella minoriteters språk och kulturer (Rodell Olgaç, 2020). LÄS MER