Sökning: "Emma Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 348 uppsatser innehållade orden Emma Nilsson.

 1. 1. “Vi sitter i samma båt” Konsten att förhålla sig till olika ledare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Alcén; Malin Nilsson; [2022-02-16]
  Nyckelord :Ledarskap; delat ledarskap; medarbetarskap; sjöfart;

  Sammanfattning : För att underlätta den höga belastningen som ställs på enskilda ledare idag är det allt fler organisationer som väljer att dela på ledarskapet. Delat ledarskap anses som ett sätt att organisera annorlunda där organisationsstrukturen går från enskilt till kollektivt ledarskap. LÄS MER

 2. 2. Laborativt material i matematikundervisningen : En systematisk litteraturstudie om laborativt materials funktion för elevers lärande i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Amanda Jonasson; Emma Nilsson; [2022]
  Nyckelord :manipulatives; Matematik; laborativt material; matematikundervisning; elevers lärande; konkret; abstrakt; funktion för lärande.;

  Sammanfattning : Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att beskriva laborativt materials funktion i relation till elevers lärande i matematik, med fokus på elever i åldrarna 5–7 år. I denna systematiska litteraturstudie har tio vetenskapliga artiklar granskats och analyserats för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. LÄS MER

 3. 3. Hälsoscheman inom vård och omsorg : Det konfliktfyllda kommunala förändringsarbetet: En kvalitativ studie av schemaförändring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emma Nilsson; Hanna Koivisto; [2022]
  Nyckelord :Health-Schedule; Recovery; SKR; Flexibility; Healthcare Industry; Scheduling; Hälsoschema; Återhämtning; SKR; Flexibilitet; Vårdsektorn; Schemaläggning;

  Sammanfattning : Hälsoscheman är ett relativt nytt fenomen, som hade sitt startskott 2016 i form av ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Regioner och Kommunal kallat Heltidsresan. Syftet med projektet var att stärka välfärdens kompetens och instifta heltid som norm. LÄS MER

 4. 4. Rör(l)ig matematikundervisning : Lära med kroppen som redskap?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Emma Nilsson; [2022]
  Nyckelord :glädje; lågstadiet; matematik; rörelse; undervisningsmetoder;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att ta reda på vilka metoder några F-3 lärare på en skola i Mellansverige använde för att få in rörelse i sin matematikundervisning, samt vilka eventuella fördelar rörelse under lektionerna gav eleverna.  Enkäter skickades ut till samtliga undervisande lärare i årskurs F-3. LÄS MER

 5. 5. Den svenska neutralitetens existens - En studie av Sveriges säkerhetspolitiska doktrinutveckling från 1990 fram till idag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emma Nilsson; [2022]
  Nyckelord :doktrinutveckling; säkerhetspolitik; neutralitet; alliansfrihet; Sverige; Katarina Brodin; Wilhelm Agrell; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay intends to study the development of the official Swedish security doctrine between 1990-2022. The theoretical framework is based on Katarina Brodin's and Wilhelm Agrell's research on doctrinal analyzes. The theoretical framework is created based on a mixture of Agrell and Brodin's definitions and research. LÄS MER