Sökning: "Arvid Nilsson Landing"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Arvid Nilsson Landing.

  1. 1. Den uppkopplade generationen : -En kvantitativ studie på ensamhet bland 18-35 åringar

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

    Författare :Emma Hofréus; Arvid Nilsson Landing; [2024]
    Nyckelord :Loneliness; Social media; Young adults; Ontological security; Gender; Gender socialization; Ensamhet; Sociala medier; Unga vuxna; Ontologisk trygghet; Kön; Genus; Könssocialisation;

    Sammanfattning : Levels of loneliness are high in young adults, meanwhile they are the most connected generations ever through social media. Potential links between loneliness and the increased use of social media is of sociological interest to study. LÄS MER