Sökning: "Ensamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 1132 uppsatser innehållade ordet Ensamhet.

 1. 1. Social isolering, äldres upplevelse under covid-19 pandemin : En litteraturöversikt med kvalitativ ansats

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johansson Malin; Lundkvist Helena; [2023]
  Nyckelord :Covid-19 pandemic; elderly; sense of coherence; social isolation; Covid-19 pandemin; känsla av sammanhang; social isolering; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Livslängden i världen ökar kontinuerligt och även den äldre populationen. Covid-19 pandemin innebar stor påverkan på samhället och restriktioner, bland annat social isolering, infördes för att begränsa smittspridningen. Dessa restriktioner riktades främst mot riskgrupper vilket innebar begränsningar i deras livsstil. LÄS MER

 2. 2. Äldre personers upplevelser av ensamhet på äldreboende : En litteraturöversikt med kvalitativ metod

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Emma Bloom; Isabell Ekström; [2023]
  Nyckelord :Experiences; Isolation; Loneliness; Retirement homes; Safety; Ensamhet; Isolering; trygghet; upplevelser; äldreboende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det vanligaste symtomet sjuksköterskor möter på akutmottagningen är smärta och 60–80 procent av patienterna är underbehandlade i sin smärta. Sjuksköterskan har en ledande roll i smärtbehandling och när smärtbehandlingen brister får det konsekvenser både för patient och samhälle. LÄS MER

 3. 3. Anhörigas upplevelse av stöd i bröstcancervården: Enkamp i ensamhet med en önskan om att bli sedda och få stöd : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Filippa Engvall; Maja Hellstrand; [2023]
  Nyckelord :Breast cancer; nurse; person centered nursing; relative; support. ; Anhörig; bröstcancer; personcentrerad omvårdnad; sjuksköterska; stöd. ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen kvinnor som insjuknar i bröstcancer ökar. År 2019 diagnostiserades cirka 150 av 100 000 kvinnor med bröstcancer i Sverige. Därmed möter sjuksköterskor allt fler anhöriga som behöver stöd i att hantera en bröstcancerdiagnos. LÄS MER

 4. 4. (Ensam)tid – En(samtid) : En tematisk närläsning av samtida ensamhet i Ottessa Moshfeghs Eileen (2015) och My Year of Rest and Relaxation (2018)

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Simon Brodding; [2023]
  Nyckelord :Ottessa Moshfegh; loneliness; contemporary; isolation; depression;

  Sammanfattning : This essay examines the portrayal of present-day loneliness in the novels Eileen (2015) and My Year of Rest and Relaxation (2018) by contemporary author Ottessa Moshfegh. The main point of departure for this examination has been through a literary sociological standpoint which claims the inevitable effects of the current time and place through which a work is being produced in, therefore, enabling an examination of modern-day loneliness even though the stories take place in an imagined past. LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av terapidjur för äldre personer boendes på särskilt boende : en icke-systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Isabella Tingström; Minna von Börtzell-Szuch; [2023]
  Nyckelord :Animal-assisted therapy; Older people; Nursing homes; Therapy animals; Djurassisterad terapi; Särskilt boende; Terapidjur; Äldre personer;

  Sammanfattning : Bakgrund Det är allt fler äldre personer som flyttar in till och bor på särskilt boende. Bland dessa äldre personer förekommer ofrivillig ensamhet, psykisk ohälsa och kognitiva sjukdomar. Djurassisterad terapi är en målinriktad och strukturerad intervention där syftet är att personerna ska uppnå en terapeutisk effekt. LÄS MER