Sökning: "compulsory care"

Visar resultat 1 - 5 av 280 uppsatser innehållade orden compulsory care.

 1. 1. Barns rätt till skydd och barns rätt till delaktighet - (o)förenliga rättigheter? En kvalitativ intervjustudie om socialsekreterares beskrivningar av att arbeta med barn och ungas delaktighet vid LVU-ärenden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Rebecca Sylten; [2022-02-08]
  Nyckelord :children’s participation; ; article 12 of the convention on the Rights of the child; compulsory care; care of young people special provision act; child perspective; children’s perspective; social worker perspective;

  Sammanfattning : Several investigations and reports show that Swedish social services do not sufficiently provide children’s and young people’s right to participation in cases of care of young people (special provision) act. The aim of this study was to explore how, if at all, social workers working with children and young people in Western Sweden describe themselves working with children’s participations in cases of care of young people (special provision) act. LÄS MER

 2. 2. Att organisera specialpedagogisk verksamhet : En intervjustudie om hur rektorer beskriver arbetet med specialpedagogiska praxisgemenskaper och autonomi i grundskolan

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elsa Friedrich Eklund; [2022]
  Nyckelord :communities of practice; autonomy; organizational culture; principal; SENCO; special needs education practice; praxisgemenskaper; autonomi; organisationskultur; specialpedagogisk verksamhet; rektor; specialpedagog;

  Sammanfattning : Principals within the Swedish school system have a rather extensive mission, where they lead the inner work of the school, including the organization of how the school work with special needs education. With that said, principals play a very important part when it comes to creating communities of practice, a practice where the pedagogues can participate according to culture standards and within special activities in relation to the special needs education. LÄS MER

 3. 3. Prevention of recidivism and relapse of addiction after LVM : A qualitative study of the treatment work at the Swedish National Board of Institutional Care.

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kriminologi (KR)

  Författare :Felicia Rosenlund; [2022]
  Nyckelord :Desistance; compulsory care; crime; addiction; the National board of Institutional Care;

  Sammanfattning : Drug abuse often correlates with a criminal career. Compulsory care of addicts aims to motivate the individual to come to terms with their addiction. However, crime can be part of the lifestyle that the addict gets involved in. LÄS MER

 4. 4. Samtycke till frivilliga insatser enligt SoL och LVU : En utredning av möjligheten att besluta om insatser för barn när samtycket till frivilliga insatser inte är tillräckligt eller saknas

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Johanna Wahlberg; [2022]
  Nyckelord :Children; social services; consent; voluntary contributions; compulsory care; intermediate compulsory; open contributions; Barn; socialtjänst; samtycke; frivilliga insatser; tvångsvård; mellantvång; öppna insatser;

  Sammanfattning : Sedan år 1982 har utgångspunkten varit att socialtjänstens verksamhet ska grunda sig i den enskildes integritet och självbestämmanderätt. Den enskilde ska därigenom själv få bestämma huruvida en viss insats från socialtjänsten ska tas emot eller inte. LÄS MER

 5. 5. Prevalensen och lidandet av ätstörningar hos sexuella-och könsminoriteter : en icke-systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Johanna Ahlgren; [2022]
  Nyckelord :Feeding and eating disorders; gender minority; minority stress; sexual minority; suffering; Könsminoriteter; Lidande; Minoritetsstress; Sexuella minoriteter; Ätstörningar;

  Sammanfattning : Bakgrund   Ätstörningar påverkar ungefär nio procent av världens befolkning. De definieras som allvarliga och tvångsmässiga beteenden med potentiellt livsfarliga konsekvenser. Sexuella-och könsminoriteter är sårbara och marginaliserade grupper med hög risk för att lida av psykisk ohälsa. LÄS MER