Sökning: "Barnlitteratur"

Visar resultat 1 - 5 av 639 uppsatser innehållade ordet Barnlitteratur.

 1. 1. Children’s literature as teaching material in the EFL classrooms for years 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Vendela Grahm; Oscar Walldén; [2022]
  Nyckelord :Children’s literature; Reading comprehension; Authentic language; Input Hypothesis; Teacher perceptions; EFL;

  Sammanfattning : The English language surrounds young children from an early age, and as they growolder, it will continue to be an important part of their lives, both inside and outside ofschool. The ability to read English is therefore essential to participate in a democraticsociety. LÄS MER

 2. 2. ”Är det en han eller hon?” En kvalitativ studie om hur genus framställs i barnlitteratur samt hur barn och förskollärare samtalar om kön under boksamtal.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Backlund Agnes; Dagermark Hanna; [2022]
  Nyckelord :Genus; kön; femininitet; maskulinitet; barnlitteratur; normkreativitet;

  Sammanfattning : Syn på genus är något som formas i både hem och förskola. Både människor, material och miljöer påverkar individens uppfattning och syn gällande sin egen identitet och andras. Barn påverkas tidigt av rådande normer i samhället på olika vis. LÄS MER

 3. 3. Genuspedagogik : En kvantitativ studie om ett normkreativt arbete i förskolans utbildning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Kajsa Persson; [2022]
  Nyckelord :Förskola; bemötande; normer; genus; familjekonstellationer; miljö;

  Sammanfattning : Studien syftade till att bidra med kunskap om hur förskolepersonal arbetar med genuspedagogik och normkreativt i förskolan. Detta har studerats ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Studien utgick ifrån en kvantitativforskningsansats i form av enkätundersökning. LÄS MER

 4. 4. Uppsatsen som inte ville bli läst : En analys av humor och relationer i läsningen av Boken som inte ville bli läst

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för barnkulturforskning

  Författare :Tove Scharin Beckman; [2022]
  Nyckelord :Barnkultur; Barnlitteratur; Humor; Makt; Motstånd; Bilderbok; Karneval; Generationsordning;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker humorns konstruktion och betydelsen av maktrelationen mellan barn och vuxna genom en analys av Boken som inte ville bli läst av David Sundin.  Genom att utgå från Michel Foucaults teorier kring makt och motstånd och Leena Alanens tanke om generationsordningen som rådande diskurs ses Michel Bachtins karneval som ett tillfälle att påvisa diskursen och samtidigt göra motstånd mot denna. LÄS MER

 5. 5. ”Har det aldrig slagit henne att jag är tyst, men inte beter mig tyst?” : En narratologiskt influerad analys av tystnaden i Kärleken vi inte förstår och Alla är ledsna nuförtiden

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Line Larsson; [2022]
  Nyckelord :Bart Moeyaert; It s Love We Don t Understand; Everyone s Sorry Nowadays; silence; narrative perspective; Maria Nikolajeva; children s literature; young adult fiction; YA; Bart Moeyaert; Kärleken vi inte förstår; Alla är ledsna nuförtiden; tystnad; berättarperspektiv; Maria Nikolajeva; barn- och ungdomslitteratur; barnlitteratur; utländsk barnlitteratur;

  Sammanfattning : In this paper, I study the silence in Bart Moeyaert’s two novels Kärleken vi inte förstår (eng. It’s Love We Don’t Understand, 1999) and Alla är ledsna nuförtiden (eng. Everyone’s Sorry Nowadays, 2018) with the help of Maria Nikolajeva’s theories of narrative perspective. LÄS MER