Sökning: "Madeleine Elgstrand"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Madeleine Elgstrand.

  1. 1. LIVSKVALITET OCH HÄLSA EFTER OPERATION AV RUPTURERAT BUKAORTAANEURYSM. En litteraturstudie om patienters upplevelser

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Madeleine Elgstrand; Lina Kjellberg Dahlqvist; [2024-01-29]
    Nyckelord :Rupturerat aortaaneurysm; aortaaneuurysm; livskvalitet; hälso-relaterad livskvalitet; hälsa; KASAM; Känsla Av Sammanhang;

    Sammanfattning : Bakgrund: Rupturerat bukaortaaneurysm (rAAA) är ett mycket dödligt tillstånd som föranleds av bukaortaaneurysm (AAA). Få överlever ett rupturerat bukaortaaneurysm då två tredjedelar hinner avlida innan de nått operationssalen. Mortaliteten är även hög under och efter operation. LÄS MER